แจ้งข้าราชการที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืม

แจ้งข้าราชการที่มีรายชื่อต่อไปนี้จัดทำเอกสารล้างหนี้เงินยืม   1   เนื่องจากครบกำหนดแล้ว