ด่วนที่สุด แจ้งประชุมลูกเสือจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง

      ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 12 แห่ง ดังนี้  1.โรงเรียนบ้านเขามะกา  2.โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน  3.โรงเรียนบ้านซับมะนาว  4.โรงเรียนวัดพวงนิมิต  5.โรงเรียนบ้านพระเพลิง  6.โรงเรียนบ้านมหาเจริญ   7.โรงเรียนบ้านทัพหลวง  8.โรงเรียนบ้านวังบูรพา  9.โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน  10.โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์   11.โรงเรียนบ้านเขาแหลม   12.โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต    เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดกำลังลูกเสือจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.30 น.  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์  ชั้น 1   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1    รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ติดต่อเรา