พระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ประจำปี พ.ศ. 2559

   ด้วยจังหวัดสระแก้ว  แจ้งว่าเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แผ่พระราชกุศลแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาท

ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินประจำปี พ.ศ.2559  ณ  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

ประมาณเดือนพฤศจิกายน

    ในการนี้  จึงขอความร่วมมือร่วมบริจาคทรัพย์ตามจิตศรัทธา ในการถวายผ้าพระกฐินฯ ดังกล่าว

และรวบรวมส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ภายในวันที่  14  พฤศจิกายน

2559

ติดต่อเรา