การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.แทนตำแหน่งที่ว่าง

     สพป.สระแก้ว เขต 1  แจ้งให้บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) ทุกท่าน

ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการผู่แทนบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.แทนตำแหน่งที่ว่าง

ในวันพฤหัสบดีที่  3  พฤศจิกายน  2559  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ  ห้องรับรอง ชั้น 1  สพป.สระแก้ว เขต 1   และให้นำบัตรประจำตัวมาด้วย

สำหรับผู้เข้ารับการเลือกตั้งมีจำนวน 4 ราย (ดังประกาศแนบท้ายนี้)

      ในการนี  จึงขอความร่วมมือทุกท่านไปใช้สิทธิลงคะแนนโดยพร้อมเพรียงกัน

เพื่อจะดำเนินการรายงานผลการลงคะแนนให้ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1  ทราบต่อไป

00

ติดต่อเรา