แจ้งโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาฯ

ตามที่ สพฐ. ให้โรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษารอบ 6 เดือนหลัง (1 เม.ย.-30 ต.ค.59) นั้น ขณะนี้ สำนักนโยบายและแผนฯ สพฐ.ยังไม่รับรองข้อมูล เนื่องจากยังขาดการรายงานข้อมูลอีก  11  โรงเรียน จึงขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วน ภายในวันที่ 28 ต.ค.59 เวลา 12.00 น. เนื่องจาก สพฐ.จะดำเนินการปิดระบบ  รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลมีดังต่อไปนี้  2

ติดต่อ สพป.สก.1