การบรรณาธิการกิจหนังสืออ่านเพิ่มเติมจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจหนังสืออ่านเพิ่มเติมจังหวัดสระแก้ว ในระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรสสุคนธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ดังแนบ

26-10-59-2scan000126-10-59-2scan0002

ติดต่อเรา