แบบประเมินความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน

ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153 / ว 2174 / ลงวันที่ 20  มิถุนายน  2557 

ให้โรงเรียนดาวน์โหลด จากเอกสารแนบ หรือจาก Remote drive กลุ่มนิเทศฯ

prom

ติดต่อเรา