แนวทางการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

วิสัยทัศน์  (Vision)

ผู้เรียนคิดเป็น  สื่อสารได้  คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย

 

พันธกิจ (Mission)

 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการสื่อสาร

ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21

 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน

 2. เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยและมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ

ทักษะวิชาชีพและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 1. สร้างสิทธิและโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

 

ค่านิยมองค์กร  (Core  Value) 

คิดสร้างสรรค์  ทำงานเป็นทีม   บริการดี  มีคุณธรรม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

   เป้าประสงค์  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  มีทักษะกระบวนการคิดและสมรรถนะการสื่อสารสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย

มีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ  ทักษะวิชาชีพและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 (เป้าหมายร้อยละ 50 ขึ้นไป ทั้ง 2 ระดับชั้น)

 1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (เป้าหมายร้อยละ50 ขึ้นไป)

 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ(เป้าหมาย ระดับ 5)

              คำอธิบาย

               ระดับ 1 หมายถึง  ทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้พร้อมใช้สื่อเทคโนโลยี

                          ที่เหมาะสมเพื่อการจัดการเรียนการสอนและทุกสถานศึกษาพร้อมใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ

               ระดับ 2 หมายถึง  มีตามระดับ 1 และมีการนิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือการใช้สื่อเทคโนโลยี

                          เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโดยทีมงานผู้มีความชำนาญการแบบเข้าถึงสถานศึกษาเพื่อแก้ปัญหา “ครูทิ้งห้องเรียน”

                ระดับ 3  หมายถึง มีตามระดับ 2และมีการอำนวยความสะดวกด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสื่อซอฟแวร์รวมทั้งโปรแกรมสำเร็จรูปให้สถานศึกษาอย่างทั่วถึง

                ระดับ 4  หมายถึง  มีตามระดับ 3 และมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา

                ระดับ 5 หมายถึง  มีตามระดับ 4 และมีการจัดการความรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศให้สถานศึกษาอื่นได้นำไปประยุกต์ใช้

  1. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผู้เรียนสามารถสื่อสารอังกฤษได้ในระดับดีขึ้นไป

                    4.1 ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับดีขึ้นไป(เป้าหมายร้อยละ 30)

                    4.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผู้เรียนรวมทุกระดับชั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับดีขึ้นไป  (เป้าหมายร้อยละ 50)

  1. ร้อยละของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียงตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เป้าหมายร้อยละ50)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  เสริมสร้างสิทธิและโอกาสทางการศึกษา

     เป้าประสงค์  ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ

     ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเท่า (เป้าหมาย ร้อยละ 60)

 1. อัตราการออกกลางคันระดับการศึกษาภาคบังคับ (เป้าหมาย ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน)

 2. ระดับความสำเร็จของการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนอื่น(เป้าหมายระดับ 5)

               คำอธิบาย

               ระดับ 1 หมายถึง มีแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                          ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษารูปแบบต่าง ๆของหน่วยงานและสถานศึกษาระดับอื่น

               ระดับ 2 หมายถึง มีตามระดับ 1และสถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                          นักศึกษารูปแบบต่าง ๆระดับอื่น

               ระดับ 3 หมายถึง มีตามระดับ 2 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและสถานศึกษาในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ

                           นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษารูปแบบต่าง ๆระดับอื่น

              ระดับ 4 หมายถึง มีตามระดับ 3 และมีภาคส่วนอื่นให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา ในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                          และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษารูปแบบต่าง ๆ ระดับอื่น

              ระดับ 5 หมายถึง มีตามระดับ 4 และนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็กด้อยโอกาสและเสี่ยงออกกลางคันได้รับการดูแลให้เรียนจนสำเร็จการศึกษา

                          ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

   เป้าประสงค์  จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

   ตัวชี้วัด

 1. ระดับความสำเร็จของระบบการบริหารจัดการเพื่อการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา (เป้าหมาย ระดับ 5)

              คำอธิบาย

              ระดับ 1 หมายถึง หน่วยงานและสถานศึกษามีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของทุกภาคส่วน

              ระดับ 2 หมายถึง มีตามระดับ 1และหน่วยงานและสถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา

              ระดับ 3 หมายถึง มีตามระดับ 2 และหน่วยงานและสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ได้รับทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา

              ระดับ 4 หมายถึง มีตามระดับ 3และหน่วยงานและสถานศึกษาบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

              ระดับ 5 หมายถึง มีตามระดับ 4และหน่วยงานและสถานศึกษาบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBBS)

 1. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการอัตรากำลังครู (เป้าหมาย ระดับ 5)

               คำอธิบาย

               ระดับ 1 หมายถึง เกลี่ยอัตราว่างให้โรงเรียนตามความขาดแคลน

               ระดับ 2 หมายถึง มีระดับ 1 และบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งว่าง มีเงินอย่างรวดเร็วไม่ให้กระทบการสอน

               ระดับ 3 หมายถึง มีตามระดับ 2 และกำกับดูแลให้โรงเรียนมีครูกลุ่มสาระวิชาหลัก  5 สาระเป็นลำดับแรก

               ระดับ 4 หมายถึง มีตามระดับ 3 และกำกับดูแลให้โรงเรียนขนาดเล็กบริหารจัดการรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการจัดการเรียนการสอน

                           มีคุณภาพ เช่น การสอนคละชั้นเป็นต้น

               ระดับ 5 หมายถึง มีตามระดับ 4 และกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การรวมและเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นต้น

 1. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (เป้าหมาย ระดับ 5)

               คำอธิบาย

               ระดับ 1 หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 30 คนลงมามีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

               ระดับ 2 หมายถึง มีตามระดับ 1 และโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนระหว่าง 31-60 คนมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

               ระดับ 3 หมายถึง มีตามระดับ 2 และโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนระหว่าง 61-80 คนมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

               ระดับ 4 หมายถึง มีตามระดับ 3 และโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนระหว่าง 81-120 คน  มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม

                           ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50/สพป.มีนวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จ

               ระดับ 5 หมายถึง มีตามระดับ 4 และ สพป.มีการเผยแพร่นวัตกรรมและผลการดำเนินงานภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่นและผู้สนใจทั่วไป

 

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้าง

อัตลักษณ์ความเป็นไทยให้ผู้เรียนมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ  ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต

 1.  พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองของผู้เรียนทุกระดับชั้น

 2. พัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถการอ่าน เขียนและทักษะการคิดของผู้เรียนทุกระดับชั้น

 1. ส่งเสริมการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงของชีวิต

 1.  ส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

 2.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน

 

จุดเน้นการดำเนินงาน

 1. อ่านเขียนต้องได้ (Best Thai Literacy)

 2. ภาษาอังกฤษต้องดี (Good English Communication)

 3. ไอซีทีต้องเหนือชั้น (Superior in ICT)

 

นโยบายธงหรือโครงการสำคัญ (Flagship Project)

“ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”

คติพจน์องค์กร (motto)

 “เรารักกัน  เหนือชั้น  ทันสมัย”

Message us