แนวทางการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

วิสัยทัศน์  (Vision)

ผู้เรียนคิดเป็น  สื่อสารได้  คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย

 

พันธกิจ (Mission)

 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการสื่อสาร

ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21

 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน

 2. เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยและมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ

ทักษะวิชาชีพและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 1. สร้างสิทธิและโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

 

ค่านิยมองค์กร  (Core  Value) 

คิดสร้างสรรค์  ทำงานเป็นทีม   บริการดี  มีคุณธรรม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

   เป้าประสงค์  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  มีทักษะกระบวนการคิดและสมรรถนะการสื่อสารสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย

มีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ  ทักษะวิชาชีพและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 (เป้าหมายร้อยละ 50 ขึ้นไป ทั้ง 2 ระดับชั้น)

 1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (เป้าหมายร้อยละ50 ขึ้นไป)

 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ(เป้าหมาย ระดับ 5)

              คำอธิบาย

               ระดับ 1 หมายถึง  ทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้พร้อมใช้สื่อเทคโนโลยี

                          ที่เหมาะสมเพื่อการจัดการเรียนการสอนและทุกสถานศึกษาพร้อมใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ

               ระดับ 2 หมายถึง  มีตามระดับ 1 และมีการนิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือการใช้สื่อเทคโนโลยี

                          เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโดยทีมงานผู้มีความชำนาญการแบบเข้าถึงสถานศึกษาเพื่อแก้ปัญหา “ครูทิ้งห้องเรียน”

                ระดับ 3  หมายถึง มีตามระดับ 2และมีการอำนวยความสะดวกด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสื่อซอฟแวร์รวมทั้งโปรแกรมสำเร็จรูปให้สถานศึกษาอย่างทั่วถึง

                ระดับ 4  หมายถึง  มีตามระดับ 3 และมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา

                ระดับ 5 หมายถึง  มีตามระดับ 4 และมีการจัดการความรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศให้สถานศึกษาอื่นได้นำไปประยุกต์ใช้

  1. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผู้เรียนสามารถสื่อสารอังกฤษได้ในระดับดีขึ้นไป

                    4.1 ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับดีขึ้นไป(เป้าหมายร้อยละ 30)

                    4.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผู้เรียนรวมทุกระดับชั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับดีขึ้นไป  (เป้าหมายร้อยละ 50)

  1. ร้อยละของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียงตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เป้าหมายร้อยละ50)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  เสริมสร้างสิทธิและโอกาสทางการศึกษา

     เป้าประสงค์  ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ

     ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเท่า (เป้าหมาย ร้อยละ 60)

 1. อัตราการออกกลางคันระดับการศึกษาภาคบังคับ (เป้าหมาย ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน)

 2. ระดับความสำเร็จของการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนอื่น(เป้าหมายระดับ 5)

               คำอธิบาย

               ระดับ 1 หมายถึง มีแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                          ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษารูปแบบต่าง ๆของหน่วยงานและสถานศึกษาระดับอื่น

               ระดับ 2 หมายถึง มีตามระดับ 1และสถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                          นักศึกษารูปแบบต่าง ๆระดับอื่น

               ระดับ 3 หมายถึง มีตามระดับ 2 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและสถานศึกษาในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ

                           นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษารูปแบบต่าง ๆระดับอื่น

              ระดับ 4 หมายถึง มีตามระดับ 3 และมีภาคส่วนอื่นให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา ในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                          และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษารูปแบบต่าง ๆ ระดับอื่น

              ระดับ 5 หมายถึง มีตามระดับ 4 และนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็กด้อยโอกาสและเสี่ยงออกกลางคันได้รับการดูแลให้เรียนจนสำเร็จการศึกษา

                          ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

   เป้าประสงค์  จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

   ตัวชี้วัด

 1. ระดับความสำเร็จของระบบการบริหารจัดการเพื่อการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา (เป้าหมาย ระดับ 5)

              คำอธิบาย

              ระดับ 1 หมายถึง หน่วยงานและสถานศึกษามีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของทุกภาคส่วน

              ระดับ 2 หมายถึง มีตามระดับ 1และหน่วยงานและสถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา

              ระดับ 3 หมายถึง มีตามระดับ 2 และหน่วยงานและสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ได้รับทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา

              ระดับ 4 หมายถึง มีตามระดับ 3และหน่วยงานและสถานศึกษาบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

              ระดับ 5 หมายถึง มีตามระดับ 4และหน่วยงานและสถานศึกษาบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBBS)

 1. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการอัตรากำลังครู (เป้าหมาย ระดับ 5)

               คำอธิบาย

               ระดับ 1 หมายถึง เกลี่ยอัตราว่างให้โรงเรียนตามความขาดแคลน

               ระดับ 2 หมายถึง มีระดับ 1 และบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งว่าง มีเงินอย่างรวดเร็วไม่ให้กระทบการสอน

               ระดับ 3 หมายถึง มีตามระดับ 2 และกำกับดูแลให้โรงเรียนมีครูกลุ่มสาระวิชาหลัก  5 สาระเป็นลำดับแรก

               ระดับ 4 หมายถึง มีตามระดับ 3 และกำกับดูแลให้โรงเรียนขนาดเล็กบริหารจัดการรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการจัดการเรียนการสอน

                           มีคุณภาพ เช่น การสอนคละชั้นเป็นต้น

               ระดับ 5 หมายถึง มีตามระดับ 4 และกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การรวมและเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นต้น

 1. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (เป้าหมาย ระดับ 5)

               คำอธิบาย

               ระดับ 1 หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 30 คนลงมามีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

               ระดับ 2 หมายถึง มีตามระดับ 1 และโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนระหว่าง 31-60 คนมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

               ระดับ 3 หมายถึง มีตามระดับ 2 และโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนระหว่าง 61-80 คนมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

               ระดับ 4 หมายถึง มีตามระดับ 3 และโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนระหว่าง 81-120 คน  มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม

                           ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50/สพป.มีนวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จ

               ระดับ 5 หมายถึง มีตามระดับ 4 และ สพป.มีการเผยแพร่นวัตกรรมและผลการดำเนินงานภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่นและผู้สนใจทั่วไป

 

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้าง

อัตลักษณ์ความเป็นไทยให้ผู้เรียนมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ  ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต

 1.  พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองของผู้เรียนทุกระดับชั้น

 2. พัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถการอ่าน เขียนและทักษะการคิดของผู้เรียนทุกระดับชั้น

 1. ส่งเสริมการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงของชีวิต

 1.  ส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

 2.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน

 

จุดเน้นการดำเนินงาน

 1. จุดเน้นด้านทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative  Thinking  Skills)

 2. จุดเน้นด้านทักษะการอ่าน (Reading  Skills)

 3. จุดเน้นด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Communication  Skills)

 4. จุดเน้นด้านจิตสำนึกรักษาความสะอาด (Blooming  Clean  up the conscious  mind)

 5. จุดเน้นด้านการใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน (ICT for administration and schooling)

 

นโยบายธงหรือโครงการสำคัญ (Flagship Project)

“ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”

 

คติพจน์องค์กร (motto)

 “เรารักกัน”