รวมกฎหมายการศึกษา

รวมกฎหมายการศึกษา 19 ฉบับ

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

2. พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

3.พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

5.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561

6.คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

2. พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

2. พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

2. พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

2. พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

ติดต่อ สพป.สก.1