ผู้บริหารการศึกษา สพป.สก.1

ฝ่ายบริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

นางสาวกาญจนา  เปรมภิรักษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
โทรศัพท์ : 0-3742-5466
อีเมล์ : [email protected]

นายเรือง จันทพันธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
โทรศัพท์ : 0-3742-5466
อีเมล์ : [email protected]

นายภาณุวัฒน์  คุณเวียน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

โทรศัพท์ : 0-3742-5466

อีเมล์ : [email protected]

นางสาวละออ  จรรยา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 0-3742-5423
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวกุลญา  คชสีห์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ :0-3742-5467

อีเมล์ : [email protected]

นายฉันทการณ์  กุลพานิช

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 0-3742-5468

อีเมล์ :[email protected]

นายสมชาติ  ช่วงเปีย

นิติกรชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

โทรศัพท์ : 0-3742-5467

อีเมล์ : [email protected]

นางสาวน้ำฝน  ประทีปเด่น

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ :0-3742-5465

อีเมล์ : [email protected]

นางสาวปราณี  คงพิกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :[email protected]

นางสมพิศ  สุวรรณชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ :0-3742-5468

อีเมล์ : [email protected]

นางสาวลออ แก้วศรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 0-3751-5262

อีเมล์ : [email protected]

นางสาวกาญจนา  ขุนทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ : 0-3742-5468  ต่อ 32

อีเมล์ : [email protected]

นางสาวแววตา  ทองเกลี้ยง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทรศัพท์ : 0-3742-5468

อีเมล์ : [email protected]