ผู้บริหารการศึกษา สพป.สก.1

ฝ่ายบริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

111

นางสาวกาญจนา  เปรมภิรักษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
โทรศัพท์ : 0-3742-5466
อีเมล์ : kanjana.pr@sk1edu.go.th

นายเรือง จันทพันธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
โทรศัพท์ : 0-3742-5466
อีเมล์ : rueng@sk1edu.go.th

นางสาวละออ  จรรยา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 0-3742-5423
อีเมล์ : laor.ch@sk1edu.go.th

นางสาวน้ำฝน  ประทีปเด่น

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ :0-3742-5465

อีเมล์ : namfon.pr@sk1edu.go.th

นายรัชวุฒิ  มั่นคงโชคดี

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 0-3742-5465

อีเมล์ : ratchawut.ma@sk1edu.go.th

นางสาวกุลญา  คชสีห์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ :0-3742-5467

อีเมล์ : kulaya.k@sk1edu.go.th

นางสาวปราณี  คงพิกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :pranee.ko@sk1edu.go.th

นางศิริพร  จินดาพงษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 0-3751-5262

อีเมล์ :siriporn.ji@sk1edu.go.th

นางสมพิศ  สุวรรณชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ :0-3742-5468

อีเมล์ : sompis.su@sk1edu.go.th

นางสาวกาญจนา  ขุนทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ : 0-3742-5468  ต่อ 32

อีเมล์ : kanjunk@sk1edu.go.th

นางสาวแววตา  ทองเกลี้ยง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทรศัพท์ : 0-3742-5468

อีเมล์ : weawta.th@sk1edu.go.th

นายสมชาติ  ช่วงเปีย

นิติกรชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

โทรศัพท์ : 0-3742-5467

อีเมล์ : somchat.ch@sk1edu.go.th