ฝ่ายบริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ดร.กาญจนา  เปรมภิรักษา

โทรศัพท์ : 0-3742-5466
อีเมล์ : [email protected]

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

นายเรือง จันทพันธ์

โทรศัพท์ : 0-3742-5466
อีเมล์ : [email protected]

นายภาณุวัฒน์  คุณเวียน

โทรศัพท์ : 0-3742-5466
อีเมล์ : [email protected]

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวละออ  จรรยา

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 0-3742-5423
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวกุลญา  คชสีห์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ :0-3742-5467
อีเมล์ : [email protected]

นายฉันทการณ์  กุลพานิช

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 0-3742-5468
อีเมล์ :[email protected]

นายสมชาติ  ช่วงเปีย

นิติกรชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

โทรศัพท์ : 0-3742-5467
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวน้ำฝน  ประทีปเด่น

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ :0-3742-5465
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวปราณี  คงพิกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ :0-3742-5466
อีเมล์ :[email protected]

นางสมพิศ  สุวรรณชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ :0-3742-5468
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวลออ แก้วศรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 0-3751-5262
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวกาญจนา  ขุนทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ : 0-3742-5468  ต่อ 32
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวแววตา  ทองเกลี้ยง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทรศัพท์ : 0-3742-5468
อีเมล์ : [email protected]

ติดต่อเรา