ทีมงาน ICT

 

นางสาวกาญจนา  ขุนทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กลุ่มนโยบายและแผน

IMG_9026

นายจีระวัฒน์ปัสสากุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

กลุ่มนโยบายและแผน

นายวัชรพงษ์  โฮมแพน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินผาสุก

อำเมืองสระแก้ว

cats

นายชูชาติ  โชติเสน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา

อำเภอคลองหาด

IMG_8758

นายธิติ  วงษ์เส็ง

ครูโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

อำเภอเขาฉกรรจ์

148205

นายสุทธิชัย  สุทธิประภา

ครูโรงเรียนบ้านเขาดิน

อำเภอคลองหาด

DSC02269

นายปราโมทย์  บุญสมนึก

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสำลี

อำเภอวังสมบูรณ์

148190

ว่าที่ ร.ต. นิรัญ  ฆ้องคำ

ครูโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

อำเภอเขาฉกรรจ์

148194

นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ

ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

อำเภอเมืองสระแก้ว

148187

นายประสิทธิ์  ชาญประไพร

ครูโรงเรียนบ้านวังใหม่

อำเภอวังสมบูรณ์

148186

นายสายัณห์  กลิ่นชาติ

ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

อำเภอวังสมบูรณ์

DSC_3510

นายอนุพงศ์  โตเจริญ

ครูโรงเรียนบ้านทัพหลวง

อำเภอวังน้ำเย็น

148192

นายอัษฎางค์  ราชตราชู

ครูโรงเรียนบ้านซับมะนาว

อำเภอเขาฉกรรจ์

148193

นายรักชาติ  ใสดี

ครูโรงเรียนบ้านคลองอุดม

อำเภอวังสมบูรณ์

148197

นายอรรคพล  สุปัตติ

ครูโรงเรียนบ้านคลองหมากนัด

อำเมืองสระแก้ว

148184

ว่าที่ ร.ต. กอบศิษฐ์  กนกชูสิทธิ์

ครูโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

อำเภอวังน้ำเย็น

ติดต่อ สพป.สก.1