กลุ่มอำนวยการ

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นางสมพิศ  สุวรรณชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ :0-3742-5468

อีเมล์ : [email protected]

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นางสาวสิริวรรณ  เอี่ยวศิริ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-3742-5468

อีเมล์ : [email protected]

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นายคมสัน  สุวรรณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-3742-5468

อีเมล์ : komsan.su@sk1edu.go.th

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นางเพชรรัตน์  อมรพลัง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ : 0-3742-5468

อีเมล์ : [email protected]

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

 นางสาวจิราพร  จันทร์แก้ว

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ :0-3742-5468

[email protected]

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นายสิทธิชัย พรหมธิดา

ช่างไฟฟ้า ระดับ 3

โทรศัพท์ :0-3742-5468

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นายวรกาล ธัญญากิจ

ช่างไฟฟ้า ระดับ 2

โทรศัพท์ :0-3742-5468

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นายสุรชัย  สุระพันธ์
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ :0-3742-5468

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นายชิตพงศ์  พรมงาม

ครูช่วยราชการ

โทรศัพท์ : 0-3742-5468

อีเมล์ : [email protected]

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นางสุกันยา แก่นทอง

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ :0-3742-5468

อีเมล์ : [email protected]

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นางสาวอาทิตยา  จันทร์แก้ว

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ :0-3742-5468

อีเมล์ : [email protected]

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นายอภิชัย ประจันตเสน

ช่างไฟฟ้า ระดับ 4

โทรศัพท์ :0-3742-5468

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

 นางสาวจารุวรรณ จิตหาญ
 ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ :0-3742-5468

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นางคำพลอย  แปลกจิตร
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ :0-3742-5468

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นายอิทธิพล เนินบก
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ : 0-3742-5428

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นายไพฑูรย์  วารุกะกุล

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 4

โทรศัพท์ :0-3742-5468

อีเมล์ :[email protected]

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นางสาวทิพวรรณ  พรมกลาง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ :0-3742-5468

อีเมล์ : tippawan.pro@sk1edu.go.th

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นางสาวพิมลพรรณ ออมสิน

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ :0-3742-5468

อีเมล์ : [email protected]

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

 นายสมศักดิ์ บัวสาย

ช่างไฟฟ้า ระดับ 4

โทรศัพท์ :0-3742-5468

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นายอเนก คละจิตร

ช่างไฟฟ้า ระดับ 3

โทรศัพท์ :0-3742-5468

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นางอรุณ ชมภู
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ :0-3742-5468

ติดต่อ สพป.สก.1