กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

นางสมพิศ  สุวรรณชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ :0-3742-5468

อีเมล์ : sompis.su@sk1edu.go.th

นายธานินทร์  คังคายะ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  

โทรศัพท์ :0-3742-5468

อีเมล์ : tanin.ku@sk1edu.go.th

นางสาวสิริวรรณ  เอี่ยวศิริ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-3742-5468

อีเมล์ : siriwan.ea@sk1edu.go.th

นางเพชรรัตน์  อมรพลัง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ : 0-3742-5468

อีเมล์ : petcharat@sk1edu.go.th

 นางสาวจิราพร  จันทร์แก้ว

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ :0-3742-5468

chiraporn.ch@sk1edu.go.th

นายสิทธิชัย พรหมธิดา

ช่างไฟฟ้า ระดับ 3

โทรศัพท์ :0-3742-5468

นายวรกาล ธัญญากิจ

ช่างไฟฟ้า ระดับ 2

โทรศัพท์ :0-3742-5468

นายสุรชัย  สุระพันธ์
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ :0-3742-5468

นายคมสัน  สุวรรณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-3742-5468

อีเมล์ : komsan.su@sk1edu.go.th

นางสุกันยา แก่นทอง

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ :0-3742-5468

อีเมล์ : sukanya.ka@sk1edu.go.th

นางสาวอาทิตยา  จันทร์แก้ว

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ :0-3742-5468

อีเมล์ : atitaya.c@sk1edu.go.th

นายอภิชัย ประจันตเสน

ช่างไฟฟ้า ระดับ 4

โทรศัพท์ :0-3742-5468

 นางสาวจารุวรรณ จิตหาญ
 ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ :0-3742-5468

นางคำพลอย  แปลกจิตร
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ :0-3742-5468

นายไพฑูรย์  วารุกะกุล

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 4

โทรศัพท์ :0-3742-5468

อีเมล์ :pitoon.wa@sk1edu.go.th

นางสาวพิมลพรรณ ออมสิน

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ :0-3742-5468

อีเมล์ : pimonpan.o@sk1edu.go.th

 นายสมศักดิ์ บัวสาย

ช่างไฟฟ้า ระดับ 4

โทรศัพท์ :0-3742-5468

นายอเนก คละจิตร

ช่างไฟฟ้า ระดับ 3

โทรศัพท์ :0-3742-5468

นางอรุณ ชมภู
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ :0-3742-5468

นายอิทธิพล เนินบก
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ : 0-3742-5428