กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

01 นางศิริลักษณ์  ห้องทองคำ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

โทรศัพท์ : 0-3751-5262

อีเมล์ : [email protected]

20150716_155329 นางธิติมา  โฮมแพน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทรศัพท์ :0-3751-5262

อีเมล์ :[email protected]

su นางสาวสุภัชชา  มามาก

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ :0-3751-5262

อีเมล์ :[email protected]

ติดต่อ สพป.สก.1