กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวกาญจนา  ขุนทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ : 0-3742-5468  ต่อ 32

อีเมล์ : kanjunk@sk1edu.go.th

นายจีระวัฒน์  ปัสสากุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

โทรศัพท์ :0-3742-5468  ต่อ 32

อีเมล์ : jirawat@sk1edu.go.th