กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางศิริพร  จินดาพงษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 0-3751-5262

อีเมล์ :[email protected]

นางสาวลออ  แก้วศรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทรศัพท์ :0-3751-5262

อีเมล์ : [email protected]

นางสาวทัศนีย์  เข็มเพ็ชร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :0-3751-5262

อีเมล์ : [email protected]

นางสาวปรรณนภัส  บัวไข

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-3751-5262

อีเมล์ : [email protected]

นางสาวปราณีต มีพวงผล

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ : 0-3751-5262

อีเมล์ : [email protected]