กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวลออ  แก้วศรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

โทรศัพท์ :0-3751-5262

อีเมล์ : [email protected]

นางสาวทัศนีย์  เข็มเพ็ชร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :0-3751-5262

อีเมล์ : [email protected]

นางสาวรัชนี  วิลัย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :0-3751-5262

อีเมล์ : [email protected]

นางสาวพิชชญา เคธรรมมะ

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ :0-3751-5262

อีเมล์ : [email protected]

นางสาวปรรณนภัส  บัวไข

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-3751-5262

อีเมล์ : [email protected]