กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางศิริพร  จินดาพงษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 0-3751-5262

อีเมล์ :siriporn.ji@sk1edu.go.th

นางสาวลออ  แก้วศรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทรศัพท์ :0-3751-5262

อีเมล์ : laor.ka@sk1edu.go.th

นางสาวทัศนีย์  เข็มเพ็ชร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :0-3751-5262

อีเมล์ : thassanee.kh@sk1edu.go.th

นางสาวปรรณนภัส  บัวไข

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-3751-5262

อีเมล์ : pannaphat.b@sk1edu.go.th

นางสาวปราณีต มีพวงผล

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ : 0-3751-5262

อีเมล์ : praneet@sk1edu.go.th