กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกุลญา  คชสีห์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ :0-3742-5467

อีเมล์ : [email protected]

นางณภัทร  วงศ์สวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-3742-5467

อีเมล์ : [email protected]

นางอรอนงค์ บุญมี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทรศัพท์ :0-3742-5467

อีเมล์ : [email protected]

นางสาวศิสิธร พูนเพิ่ม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :0-3742-5467

อีเมล์ : [email protected]

นางสาววรีพร สอนจีน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :0-3742-5467

อีเมล์ : [email protected]

นางสาวจุฑามาศ บัวป้อม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทรศัพท์ :0-3742-5467

อีเมล์ : [email protected]

นายศราวุธ จันทร์แก้ว

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ : 0-3742-5467

อีเมล์ : [email protected]