กลุ่มนโยบายและแผน

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นางสาวละออ  จรรยา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 0-3742-5423
อีเมล์ : [email protected]

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นางสาวนิดา  ทองเกลี้ยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-3742-5423
อีเมล์ :  [email protected]

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นายคณธิศ  สุพรเสฐียรกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-3742-5423
อีเมล์ :  khanathid.sup@sk1edu.go.th

ติดต่อ สพป.สก.1