กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวละออ  จรรยา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 0-3742-5423
อีเมล์ : laor.ch@sk1edu.go.th

นางสาวนิดา  ทองเกลี้ยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-3742-5423
อีเมล์ :  wanida.th@sk1edu.go.th

นายประเสริฐ  ปรคนธรรพ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0-3742-5423
อีเมล์ :  praseat.pa@sk1edu.go.th