กฎหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดี

นายสมชาติ  ช่วงเปีย

นิติกรชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

โทรศัพท์ : 0-3742-5467

อีเมล์ : [email protected]