Download เอกสารเผยแพร่

Download แผนปฏิบัติราชการ สพป.สระแก้วเขต 1 ปีงบประมาณ 2561

Download แผนการจัดการความรู้ (KM Action plan) โดยใช้กระบวนการ PLC ปีงบประมาณ 2561

Download แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ปี พ.ศ. 2560 – 2562

Download คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน ม.2

Download คู่มือการใช้แบบฝึกเขมร

Download คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะการเขียน

Download แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของปฏิบัติราชการด้านการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2560

Download พัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วและแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ปี 2560

Download แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564

Download  แผนปฏิบัติการ สพป.สระแก้ว เขต 1 ปีงบประมาณ 2560

Download  แผนปฏิบัติการจังหวัดสระแก้วปีงบประมาณ 2560

Download  แผนกลยุทธ์ (ฉบับที่ 5) ปีงบประมาณ  2560-2564

Download รายงานการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1 ปีงบประมาณ 2560

Download คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เรื่อง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

Download แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560-2564

Download แผนปฏิบัติราชการด้านการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2561

Download หลักเกณฑ์และช่องทางการร้องเรียน สพป.สระแก้ว เขต ๑
Download ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

Download เอกสาร คู่มือ ควบคุมภายใน 2559

Download ค่านิยม 12 ประการ ที่นี่

Download เพลงมาร์ช สพป.สระแก้วเขต 1 ที่นี่

Download โครงการปลูกฝังคุณธรรม สพป.สระแก้วเขต 1