กลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา


นางสาวปราณี  คงพิกุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :pranee.ko@sk1edu.go.th


นางชื่นจิตร์  เกิดแจ้ง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :chuenjit.ke@sk1edu.go.th

นางทิพย์วรรณ  สุวรรณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :tipwan.su@sk1edu.go.th


นางบุญตา  ศรีวรวิบูลย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :boonta.sr@sk1edu.go.th


นางประไพ  ฉายอรุณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 0-3742-5466

อีเมล์ :praphai.ch@sk1edu.go.th


นางรองรัตน์  ศิริ  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-3742-5466

อีเมล์ : rongrat.si@sk1edu.go.th


นางนิธิวดี  ป่าหวาย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :nithiwadee.pa@sk1edu.go.th


นางศรีไพร  วรสุข

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :sriprai.w@sk1edu.go.th

ว่าที่ร้อยโทวีรศักดิ์  มลิจาร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :weerasak.ma@sk1edu.go.th


นายสากล  พรหมศิริเดช

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :sakol.pr@sk1edu.go.th


นางนงนุช  สมมิตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :nongnut.so@sk1edu.go.th


นางสาวกรองทอง  วันสวัสดิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :krongthong.w@sk1edu.go.th

นางสีไพล  พรหมศิริเดช

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-3742-5466

อีเมล์ : sriplai.pr@sk1edu.go.th

นางสาวฉวีวรรณ  ด้วงใจมา

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ :0-3742-5466