กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกุลญา  คชสีห์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ :0-3742-5467

อีเมล์ :kulaya.k@sk1edu.go.th


นางณภัทร  วงศ์สวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทรศัพท์ :0-3742-5467

อีเมล์ :napart.w@sk1edu.go.th


นายสมชาติ  ช่วงเปีย

นิติกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :0-3742-5467

อีเมล์ :somchat.ch@sk1edu.go.th

 

นางอรอนงค์ บุญมี

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :0-3742-5467

 

 

นางสาวศิสิธร พูนเพิ่ม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :0-3742-5467

อีเมล์ :sasitorn.po@sk1edu.go.th

   

นางสาววรีพร สอนจีน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :0-3742-5467

อีเมล์ :wareeporn.s@sk1edu.go.th

 

นางสาวจุฑามาศ บัวป้อม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :0-3742-5467

อีเมล์ :juthamat.b@sk1edu.go.th

 

นางพิมพ์ชญา หิมะคุณ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :0-3742-5467

อีเมล์ :phimchaya.hi@sk1edu.go.th

 

นางสาวศิวาพร นิสังกาศ

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ :0-3742-5467