กลุ่มอำนวยการ

นายวุฒิศักดิ์  พรหมคช

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ : 0-3742-5468

อีเมล์ : wuttisak.pr@sk1edu.go.th


นางสุริยา  เลิศสกุลธรรม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3742-5468

อีเมล์ :suriya.le@sk1edu.go.th


นายธานินทร์  คังคายะ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์ :0-3742-5468

อีเมล์ :tanin.ku@sk1edu.go.th


นางสาวสิริวรรณ  เอี่ยวศิริ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-3742-5468

อีเมล์ : siriwan.ea@sk1edu.go.th


นายไพฑูรย์  วารุกะกุล

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 4

โทรศัพท์ :0-3742-5468

อีเมล์ :pitoon.wa@sk1edu.go.th

 

นายอภิชัย ประจันตเสน

ช่างไฟฟ้า ระดับ 2

โทรศัพท์ :0-3742-5468

 

   

นายวรกาล ธัญญากิจ

ช่างไฟฟ้า ระดับ 2

โทรศัพท์ :0-3742-5468

   

นายสมศักดิ์ บัวสาย

ช่างไฟฟ้า ระดับ 2

โทรศัพท์ :0-3742-5468

   

นายสิทธิชัย พรหมธิดา

ช่างไฟฟ้า ระดับ 2

โทรศัพท์ :0-3742-5468

   

นายอเนก คละจิตร

ช่างไฟฟ้า ระดับ 2

โทรศัพท์ :0-3742-5468

   

นางวรันธร แก่นทอง

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ :0-3742-5468

 

น.ส.อาทิตยา  จันทร์แก้ว

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ :0-3742-5468

   

นางสาว อมรา  ทองคลี่

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ :0-3742-5468

   

น.ส. พิมลพรรณ ออมสิน

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ :0-3742-5468