กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางศิริพร  จินดาพงษ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3751-5262

อีเมล์ :siriporn.ji@sk1edu.go.th


นางสาวลออ  แก้วศรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทรศัพท์ :0-3751-5262

อีเมล์ :laor.ka@sk1edu.go.th

 

นางสาวทัศนีย์  เข็มเพ็ชร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :0-3751-5262

อีเมล์ :thassanee.kh@sk1edu.go.th

   

นายบุญเชิด  นรมาตย์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :0-3751-5262

อีเมล์ :buncherd.n@sk1edu.go.th


นางสาวปรรณนภัส  บัวไข

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-3751-5262

อีเมล์ : punnapus.b@sk1edu.go.th

 

นางสาวพัทธนันท์  อินสมนึก

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ : 0-3751-5262