กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวน้ำฝน  ประทีปเด่น

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ :0-3742-5468

อีเมล์ : namfon.pr@sk1edu.go.th

นางสาวอรวรรณ  ลิ้มธงชัย

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3742-5468

อีเมล์ :orawan.li@sk1edu.go.th

นางอร่ามศรี  พราวศรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 0-3742-5468

อีเมล์ : aramsri.pr@sk1edu.go.th

นางสาวสุพรรณ  ดอกทองหลาง

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ :0-3742-5468

อีเมล์ :supan.do@sk1edu.go.th

นางสาวญดา อร่ามเรือง

อัตราจ้างโทรศัพท์ :0-3742-5468

อีเมล์ : yada.ar@sk1edu.go.th