แนวทางการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

วิสัยทัศน์  (Vision) 

ผู้เรียนคิดเป็น  สื่อสารได้  คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย

พันธกิจ (Mission)

 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการสื่อสาร

ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21

 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน
 2. เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยและมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ

ทักษะวิชาชีพและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 1. สร้างสิทธิและโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

 

ค่านิยมองค์กร  (Core  Value) 

คิดสร้างสรรค์  ทำงานเป็นทีม   บริการดี  มีคุณธรรม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เป้าประสงค์  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  มีทักษะกระบวนการคิดและสมรรถนะการสื่อสารสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย  มีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ  ทักษะวิชาชีพและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  เพิ่มขึ้น
 2. ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียนและเสริมสร้างกระบวนการคิดของผู้เรียน
 3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการ

 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ในระดับดีขึ้นไป

อย่างน้อยร้อยละ  50

 1. ร้อยละของสถานศึกษาจัดหลักสูตรบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยและมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ  ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  เสริมสร้างสิทธิและโอกาสทางการศึกษา

เป้าประสงค์  ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ

ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายสายอาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเท่า

 1. อัตราส่วนผู้เรียนสายสามัญ : สายอาชีวศึกษา
 2. อัตราการออกกลางคันระดับการศึกษาภาคบังคับ
 3. ระดับความสำเร็จของการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนอื่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

เป้าประสงค์  จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด

 1. ระดับความสำเร็จของระบบการบริหารจัดการเพื่อการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
 2. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการอัตรากำลังครูให้ครบชั้น
 3. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย

ให้ผู้เรียนมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ  ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต

 1. การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
 2. แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. ส่งเสริมการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
 4. ส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน

จุดเน้นการดำเนินงาน

 1. จุดเน้นด้านทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative  Thinking  Skills)
 2. จุดเน้นด้านทักษะการอ่าน (Reading  Skills)
 3. จุดเน้นด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Communication  Skills)
 4. จุดเน้นด้านจิตสำนึกรักษาความสะอาด (Blooming  Clean  up the conscious  mind)