กลุ่มนโยบายและแผน

 

นางสาวละออ  จรรยา

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 0-3742-5423

อีเมล์ : laor.ch@sk1edu.go.th


นางสมพิศ  สุวรรณชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3742-5423

อีเมล์ :sompis.su@sk1edu.go.th


นายประเสริฐ  ปรคนธรรพ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทรศัพท์ :0-3742-5423

อีเมล์ :praseat.pa@sk1edu.go.th


นางสาววนิดา  ทองเกลี้ยง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0-3742-5423

อีเมล์ :wanida.th@sk1edu.go.th