กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

นางสาวแววตา  ทองเกลี้ยง

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทรศัพท์ :0-3742-5468  ต่อ 32

อีเมล์:weawta.th@sk1edu.go.th