กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


นางสาวกาญจนา  ขุนทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ : 0-3742-5468  ต่อ 32

อีเมล์ : kanjunk@sk1edu.org


นายจีระวัฒน์  ปัสสากุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

โทรศัพท์ :0-3742-5468  ต่อ 32

อีเมล์:jirawat@sk1edu.go.th