เรื่องแนะนำ

การอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร …

อ่านเพิ่มเติม

เปิดโครงการอบรม หลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายลำดับรอง

วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร.บั …

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินเพื่อคัดเลือกศึกษานิเทศก์ภาษาไทยที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. 2561

วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ท่านดร …

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

วันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ท่านดร.บ …

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมรับนโยบายสู่การปฏิบัติ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเพลิง

วัน ศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเรือ …

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร.บ …

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ท่านดร.บัญ …

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว

วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ท่านดร. …

อ่านเพิ่มเติม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา”กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด”

วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร …

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิชาการอนุบาล เบิกบานยุค 4.0”

วัน ศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเร …

อ่านเพิ่มเติม