ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ขออนุเคราะห์ข้อมูลข้าราชการครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการ

         ด้วย สสวท. เปิดรับสมัครและคัดเลือกข้าราชก …

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลผลการประเมินคุณลั …

อ่านเพิ่มเติม

ด่วนที่สุด การติดตามประเด็นปัญบหาที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนทั่วประเทศ กรณีเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 (3 ปีบริบูรณ์)

รายละเอียดดังแนบ  IMG IMG_0001  

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งสถานศึกษาเข้าร่วมงานโครงการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออก และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

         สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 และสำนักงานคณะกรร …

อ่านเพิ่มเติม

ทัศนศึกษา

To Be Number One มหาเจริญ