รายงานการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ จำนวนเงินหรือมูลค่า
1 บ้านชุมทอง 3 180,000   
2 บ้านนาดี 4 537,400   
3 สามัคคีราษฎร์บำรุง 2 8,000   
4 บ้านท่าเต้น 1 200,000   
5 บ้านหนองหว้า 4 535,000   
6 บ้านเขาตาง้อก 4 45,740   
7 บ้านวังวน 8 141,930   
8 บ้านไร่สามศรี 1 150,000   
9 บ้านคลองน้ำใส 2 6,000   
10 บ้านท่าระพา 1 10,000   
11 บ้านไทรทอง 4 360,231   
12 บ้านหนองนกกระเรียน 16 73,092   
13 บ้านหนองแก 3 105,000   
14 วังไผ่ 2 105,000   
15 บ้านวังยาง 2 489,091   
16 บ้านใหม่ไทรทอง 3 206,300   
17 บ้านคลองคันฉอ 2 218,838   
18 บ้านแก่งสะเดา 1 48,000   
19 บ้านคลองนางาม 1 10,000   
20 บ้านเนินสวนอ้อย 4 76,000   
21 บ้านวังใหม่ 31 620,730   
22 บ้านคลองหินปูน 4 68,000   
23 บ้านท่าช้าง 2 119,607   
24 บ้านท่าแยก 8 243,000   
25 บ้านหนองสมบูรณ์ 1 56,500   
26 บ้านซับถาวร 2 28,000   
27 บ้านกิโลสาม 5 22,150   
28 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 32 425,367   
29 บ้านท่ากะบาก 16 1,008,000   
30 บ้านหนองกะทะ 3 138,560   
31 บ้านมหาเจริญ 5 311,980   
32 บ้านด่านชัยพัฒนา 16 133,160   
33 บ้านวังบูรพา 1 78,369   
34 วัดคลองตาสูตรสามัคคี 8 67,920   
35 บ้านคลองเจริญ 4 387,850   
36 บ้านซับเกษม 2 70,020   
37 บ้านเขาแหลม 1 13,500   
38 บ้านเนินสะอาด 16 641,500   
39 บ้านคลองมะละกอ 3 74,000   
40 บ้านพระเพลิง 6 449,892   
41 บ้านคลองสิบสาม 1 300,000   
42 บ้านคลองทราย 9 148,060   
43 บ้านซับมะนาว 1 126,000   


สรุป:


จำนวน 43 โรงเรียน รวมมูลค่า 9,037,787 บาท  • คลิก...เพิ่มข้อมูล