รายงานการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ จำนวนเงินหรือมูลค่า
1 บ้านแก่งสะเดา 6 45,550   
2 บ้านซับถาวร 4 195,572   
3 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 8 36,000   
4 บ้านซับเกษม 5 117,815   
5 บ้านหนองนกกระเรียน 37 56,140   
6 บ้านคลองเจริญ 5 200,705   
7 อนุบาลวังสมบูรณ์ 4 171,000   
8 บ้านด่าน 2 30,000   
9 บ้านเขาตาง้อก 2 13,500   
10 บ้านสี่แยก 1 115,000   
11 บ้านหนองผักหนาม 3 27,000   
12 บ้านพรหมนิมิต 2 49,220   
13 บ้านกิโลสาม 2 25,000   
14 บ้านหนองปักหลัก 3 120,745   
15 บ้านท่ากะบาก 1 11,215   
16 บ้านคลองสิบสาม 2 222,271   
17 บ้านคลองไก่เถื่อน 1 83,975   
18 บ้านเนินสายฝน 3 173,000   
19 บ้านด่านชัยพัฒนา 9 62,005   
20 บ้านมหาเจริญ 5 320,599   
21 บ้านวังยาง 2 268,238   
22 บ้านท่าเต้น 1 80,000   
23 บ้านท่าช้าง 3 309,500   
24 บ้านหนองกะทะ 5 130,330   
25 บ้านหนองหว้า 3 589,460   
26 บ้านใหม่ไทรทอง 21 249,139   
27 วัดคลองตาสูตรสามัคคี 10 269,100   
28 บ้านใหม่ถาวร 2 35,910   
29 บ้านคลองทราย 7 8,979   
30 วังไผ่ 1 100,000   


สรุป:


จำนวน 30 โรงเรียน รวมมูลค่า 4,116,968 บาท  • คลิก...เพิ่มข้อมูล