รายงานการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

โรงเรียน เธšเน‰เธฒเธ™เนเธเนˆเธ‡เธชเธฐเน€เธ”เธฒ

ที่ รายการ วดป.ที่ได้มา วิธีการที่ได้มา วัตถุประสงค์ จำนวนเงิน/มูลค่า ผู้สนับสนุน/บริจาค ผู้รายงาน หมายเหตุ


สรุป:


จำนวน 0 รายการ รวมมูลค่า 0 บาท