คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 •  ใบต่อรองราคา - อรวรรณ
 •  แผนภูมิงานให้บริการกลุ่มอำนวยการ SK1 OSS Center - กลุ่มอำนวยการ
 •  แผนภูมิงานให้บริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 •  แผนภูมิงานให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล SK1 OSS Center - กลุ่มบริหารงานบุคคล
 •  แผนภูมิงานให้บริการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 •  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา(ฉบับการประกันคุณภาพการศึกษา) - กลุ่มนโยบายและแผน
 •  แผนผังการบริการจ่ายเงินทดรองราชการ - อร่ามศรี
 •  แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - สุพรรณ
 •  แบบเบิกค่าเช่าบ้าน - สุริยา
 •  แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล - สุริยา
 •  แบบเบิกค่าการศึกษาบุตร - เครือวรรณ์
 •  แบบส่งมอบงานจ้างและตรวจงานจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน - บุญเชิด
 •  แบบฟอร์มลดหย่อนภาษี ล.ย.04 - ศสิธร
 •  แบบฟอร์มลดหย่อนภาษี ล.ย.03 - ศสิธร
 •  แบบฟอร์มลดหย่อนภาษี ล.ย.01,ล.ย.03,ล.ย.04 - ศสิธร
 •  แบบฟอร์มประมาณการค่าวัสดุ ปีงบประมาณ 2560 - วนิดา
 •  แบบฟอร์มนักเรียนติดG - ศูนย์ ICT
 •  แบบฟอร์มนักเรียนซ้ำซ้อน - ศูนย์ ICT
 •  แบบฟอร์มจัดซื้อพัสดุและจัดจ้างเหมาบริการวิธีเฉพาะเจาะจง - อรวรรณ
 •  แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างวิธีอิเล็กทรอนิกส์ - อรวรรณ
 •  แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 79 วรรค 2 - อรวรรณ
 •  แบบฟอร์มจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมตกลงราคา - อรวรรณ
 •  แบบฟอร์ม ปีงบประมาณ 2560 - วนิดา
 •  แบบฝากถอนเงินประกันสัญญา - น้ำฝน
 •  แบบบันทึกขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ - กลุ่ม DLICT
 •  แบบจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม วิธีเฉพาะเจาะจง - อรวรรณ
 •  แบบขออนุมัติไปราชการ - สุพรรณ
 •  แบบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโครงการ - หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ปี 2561 - กลุ่มพัฒนาครู
 •  เอกสารเบิก / ล้างหนี้เงินยืม คูปองครูปี 2561 - สุพรรณ
 •  เอกสาร คู่มือ ควบคุมภายใน 2560 - นายวุฒิศักดิ์ พรหมคช
 •  เครื่องมือพัฒนางาน ระบบบริหารคุณภาพ - กลุ่มนโยบายและแผน
 •  เกณฑ์มาตรฐานห้องเรียนICT ปี 2561 - กาญจนา
 •  หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ว 7/2558 ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน - วรัญญู บัวอินทร์
 •  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2560 ลูกจ้างประจำ - ญดา
 •  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2560 ข้าราชการบำนาญ - บุญเชิด
 •  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2560 ข้าราชการ - ญดา
 •  สัญญายืมเงิน - สุพรรณ
 •  สรุปขั้นตอนการขอวิทยฐานะ ตาม ว 17/2552 - วรัญญู บัวอินทร์
 •  สนุปขั้นตอน ว17/2552 - กุลญา คชสีห์
 •  ว327ค่ารักษาเด็กแรกเกิด - สุริยา
 •  ว21/2560 - กุลญา คชสีห์
 •  ว17/2552 - กุลญา คชสีห์
 •  ลูกจ้างชั่วคราว (โครงการคืนครูให้นักเรียน SP2เดิม) - ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกวรรณ ภูขยัน
 •  รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 - อรวรรณ
 •  รายละเอียดปริมาณงานก่อสร้างอาคาร105ปรับปรุง2ชั้น4ห้อง - อรวรรณ
 •  รางวัลสูงสุดและหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะ ว 13/2556 - วรัญญู บัวอินทร์
 •  ร่างคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ - อรวรรณ
 •  มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการมีขั้นตอนอนุมัติอนุญาต - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 •  มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการมีขั้นตอนอนุมัติอนุญาต - กลุ่มบริหารงานบุคคล
 •  มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการมีขั้นตอนอนุมัติอนุญาต - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 •  มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการที่มีขั้นตอนการอนุมัติ/อนุญาต - กลุ่มนโยบายและแผน
 •  มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 •  มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล - กลุ่มนิเทศฯ
 •  พนักงานราชการ - งานสรรหา
 •  บัญชีค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน 2560 - วนิดา
 •  ตารางแสดงวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา พ.ศ.2561 - ศสิธร พูนเพิ่ม
 •  ตารางแสดงจำนวนครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา - ศสิธร พูนเพิ่ม
 •  ตารางอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 - ศสิธร พูนเพิ่ม
 •  ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560 - อรวรรณ
 •  ดาวน์โหลดคู่มือโปรแกรม Schoolmis - ศูนย์ ICT
 •  จ้างขยายเขตไฟฟ้าวิธีกรณีพิเศษ - อรวรรณ
 •  งบหน้าเอกสารจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาและอิเล็กทรอนิกส์ - อรวรรณ
 •  คู่มือใช้งานโปรแกรม schoolmis ระดับโรงเรียน - ศูนย์ ICT
 •  คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ สพป.สระแก้ว เขต 1 - จีระวัฒน์ ปัสสากุล
 •  คู่มือการรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 - งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
 •  คู่มือการปรับระดับ/เปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ - วรัญญู บัวอินทร์
 •  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล - กลุ่มบริหารงานบุคคล
 •  คู่มือการปฏิบัติข้อร้องเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 - นายสมชาติ ช่วงเปีย
 •  คู่มือการบริหารงานสถานศึกษาฉบับนักวางแผน - กลุ่มนโยบายและแผน
 •  คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ - กลุ่มนโยบายและแผน
 •  คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ - กลุ่มนโยบายและแผน
 •  คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 - กลุ่มนโยบายและแผน
 •  คู่มือการควบคุมภายในปี 2561 - สิริวรรณ
 •  คู่มือ พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 - กลุ่มอำนวยการ
 •  คู่มือ e-bidding - อรวรรณ
 •  คู่มือ DLIT Portable Classroom - ศูนย์ ICT
 •  ค่าวัสดุ - วนิดา
 •  การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะประกอบการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 •  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน - อรวรรณ
 •  การวางแผนกลยุทธ์(4 ขั้นตอน)-สพป.สระแก้ว เขต1 - กลุ่มนโยบายและแผน
 •  การคิดค่าวัสดุ - วนิดา
 •  µÑÇÍÂèÒ§¤ÓÊÑè§Í¹Ø­ÒµãË龹ѡ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃÅÒÍÍÍ¡¨Ò¡ÃÒª¡Òà- §Ò¹
 •  µÑÇÍÂèÒ§»ÃСÒÈÃѺÊÁѤøØáÒÃâçàÃÕ¹ - ¹Ñ¸¹ÃÔ¹·Ãì
 •  µÑÇÍÂèÒ§¡ÒèѴ«×éÍ˹ѧÊ×ÍàÃÕ¹ µÒÁ⹺ÒÂàÃÕ¹¿ÃÕ 15 »Õ â´ÂÇÔ¸Õ¾ÔàÈÉ - ÍÃÇÃó
 •  ºÑ­ªÕ¤èÒáç§Ò¹/´Óà¹Ô¹¡ÒÃÊÓËÃѺ¡ÒöʹẺ¤Ó¹Ç³ÃÒ¤Ò¡ÅÒ§§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§ - ÍÃÇÃó
 •  ÍºÃÁ¡ÒÃà§Ô¹ - Ë¹èǵÃǨÊͺÀÒÂã¹
 •  ÊÑ­­Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§ - ÍÃÇÃó
 •  ÊͺÃÒ¤Ò¨éÒ§äÁèà¡Ô¹ 1 ÅéÒ¹ - ÍÃÇÃó
 •  ÊÁØ´»ÃШӵÑǤÃÙ - ÊÒÂÃØé§
 •  ËÅÑࡳ±ì¡ÒÃÂéÒ¤ÃÙ¼ÙéÊ͹Êѧ¡Ñ´ ʾ».ÊÃÐá¡éÇ à¢µ 1x»Õ 54 - §Ò¹ÊÃÃËÒÏ
 •  ËÅÑ¡ÊٵûÃСÒȹÕºѵÃÇÔªÒªÕ¾ ¾.È.2545 »ÃѺ»Ãا 2546 - ¸ÔµÔÁÒ
 •  ËÅѡࡳ±ìáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃãËé¤ÃÙáÅкؤÅҡ÷ҧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÁÕÇԷ°ҹÐáÅÐàÅ×è͹ÇԷ°ҹеÒÁ Ç 17 áÅФÙèÁ×Í¡ÒûÃÐàÁÔ - ÇÃÑ­­Ù
 •  ËÅѡࡳ±ì¡ÃзÃǧ¡ÒäÅѧÇèÒ´éÇÂÇÔ¸Õ¡ÒÃàºÔ¡¨èÒÂà§Ô¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃà¡ÕèÂǡѺ¤èÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ ¾.È.2553 - ÊØÃÔÂÒ
 •  Ë¹Ñ§Ê×Í¢Í͹حҵä»Êͺá¢è§¢Ñ¹à¾×èͺÃèØáÅÐáµè§µÑé§à»ç¹¢éÒÃÒª¡ÒäÃÙ - ¡ÅØèÁ§Ò¹ÊÃÃËÒ
 •  Ç5 ÅÇ.31Á.¤54 ÍѵÃÒàºÕéÂàÅÕé§ãËÁè - ÇزÔÈÑ¡´Ôì
 •  àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁáÅоѲ¹ÒÍÂèÒ§à¢éÁ - zana
 •  ÁҵáÒáÒþҹѡàÃÕ¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ仹͡ʶҹÈÖ¡ÉÒ - ¸ÔµÔÁÒ
 •  áººÊÓÃǨÃÒ¡ÒÃÊè§-ÃѺ ·ÕèÃÒª¾ÑÊ´Ø¢Öé¹·ÐàºÕ¹ - ÍÃÇÃó
 •  áººÊÑ­­ÒÂ×Áà§Ô¹ - ¹éÓ½¹
 •  áººãºÁͺ©Ñ¹·Ð - ¹éÓ½¹
 •  áººÃÒ§ҹ¼ÅÊÑÁÄ·¸Ôì·Ò§¡ÒÃàÃÕ¹ - ¸ÔµÔÁÒ
 •  áººÃÒ§ҹ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµèͧ͢¹Ñ¡àÃÕ¹ - ¸ÔµÔÁÒ
 •  áººÃÒ§ҹ¡ÒÃÃѺ¹Ñ¡àÃÕ¹áÅÐá¼¹¨Ñ´ªÑé¹àÃÕ¹ - ¸ÔµÔÁÒ
 •  áººÃÒ§ҹ¡ÒÃãªé¤èÒÊÒ¸ÒóٻâÀ¤ ÃÒÂäµÃÁÒÊ - à¤Ã×ÍÇÃóì
 •  áººÃÒ§ҹ¡ÒþҹѡàÃÕ¹仹͡ʶҹÈÖ¡ÉÒ - ¸ÔµÔÁÒ
 •  áºº¤ÓÃéͧ¢ÍÂéÒ¼ÙéºÃÔËÒÃʶҹÈÖ¡ÉÒ - §Ò¹ÊÃÃËÒ
 •  áºº¤ÓÃéͧ¢ÍÂéÒÂ(¤ÃÙ¼ÙéÊ͹) - §Ò¹ÊÃÃËÒÏ
 •  áºº»ÃÐàÁÔ¹âçàÃÕ¹ ÍÂ.¹éÍ áÅÐ ÃÒ§ҹâ¤Ã§¡ÒÃÍÒËÒûÅÍ´ÀÑ à´ç¡ä·Â©ÅÒ´ - ÅÍÍ
 •  áºº¿ÍÃìÁ¡ÒÃáµè§µÑ駶ʹ¶Í¹¤ÃÙâçàÃÕ¹àÍ¡ª¹ã¹Ãкº - ÊÒÂÃØé§
 •  áºº¨Ñ´«×éͨѴ¨éÒ§µ¡Å§ÃÒ¤Ò - ÍÃÇÃó
 •  ÃÒÂÅÐàÍÕ´»ÃÐàÁÔ¹ÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃÂéÒ¼ÙéºÃÔËÒÃʶҹÈÖ¡ÉÒ »Õ 54 - §Ò¹ÊÃÃËÒÏ
 •  ÃÒ§ҹ¡ÒèѴ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ 2550 - §Ò¹µÔ´µÒÁ »ÃÐàÁÔ¹¼ÅáÅÐÃÒ§ҹ
 •  ÃÒ¡ÒÃáÅСÃͺÃÒ¤Ò¤ÃØÀѳ±ìâ¤Ã§¡ÒÃá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃä·Âà¢éÁá¢ç§ 2555 (SP2) ẺàÅ×Í¡«×éÍ - ÍÃÇÃó
 •  ÁͺÍÓ¹Ò¨¢ÍÂ×ÁÊÁØ´»ÃÐÇѵÔËÃ×Í ¡.¾. 7 件èÒÂàÍ¡ÊÒà- Ç¹Ô´Ò
 •  ÁͺÍÓ¹Ò¨¢ÍÂ×ÁÊÁØ´»ÃÐÇѵÔËÃ×Í ¡.¾. 7 件èÒÂàÍ¡ÊÒà- Ç¹Ô´Ò
 •  àÍ¡ÊÒÃà¡ÕèÂǡѺ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹ - ÃͧÈÃÕ¾Ô¹Ï
 •  àÍ¡ÊÒûÃСͺ¡ÒÃàºÔ¡¨èÒÂà§Ô¹¤èҵͺ᷹¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹¹Í¡àÇÅÒÃÒª¡Òà- ÇزÔÈÑ¡´Ôì
 •  àÍ¡ÊÒûÃСͺ¡ÒÃàºÔ¡¨èÒÂà§Ô¹¤èҵͺ᷹¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹¹Í¡àÇÅÒÃÒª¡Òà- ÇزÔÈÑ¡´Ôì
 •  ÃÐàºÕº¹èÒÃÙé - à¤Ã×ÍÇÃóì
 •  ÃÐàºÕº¡ÒáÓ˹´¨Ó¹Ç¹¤ÃÙáÅкؤÅҡ÷ҧ¡ÒÃÈÖ¡ÉҢͧâçàÃÕ¹àÍ¡ª¹ã¹Ãкº - ÊÒÂÃØé§
 •  ÃÐàºÕº¡ÃзÃǧÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡Òà ÇèÒ´éÇ¡ÒþҹѡàÃÕ¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ仹͡ʶҹÈÖ¡ÉÒ - ¸ÔµÔÁÒ
 •  ÃÐàºÕº¡ÃзÃǧ¡ÒäÅѧÇèÒ´éǤèÒãªé¨èÒÂ㹡Òý֡ͺÃÁ ¡ÒèѴ§Ò¹áÅСÒûÃЪØÁÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - à¤Ã×ÍÇÃóì
 •  àÇçºä«µì¡ÅØèÁÊè§àÊÃÔÁʶҹÈÖ¡ÉÒàÍ¡ª¹ - ¸ÔµÔÁÒ
 •  á¹Ç»¯ÔºÑµÔ㹡ÒÃÂ×蹤Ӣ͡ÙéÊÔ¹àª×èÍ»ÃÐàÀ·µèÒ§ æ ¢Í§¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ - ºØ­âª¤
 •  á¹Ç»¯ÔºÑµÔ㹡ÒÃÂ×蹡Ùéâ¤Ã§¡ÒÃÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃà§Ô¹¡Ùéá¡èÊÁÒªÔ¡ ª.¾.¤. áÅÐ ª.¾.Ê. - ºØ­âª¤
 •  á¹Ç»¯ÔºÑµÔ㹡ÒâÍ͹حҵ¨Ñ´«×éÍẺ¾ÔÁ¾ì - ÈÔÃÔ¾Ã
 •  á¹Ç»¯ÔºÑµÔ㹡ÒâÍ͹حҵ¨Ñ´«×éÍẺ¾ÔÁ¾ì - ÈÔÃÔ¾Ã
 •  á¹Ç»¯ÔºÑµÔ㹡Òû¡¤Ãͧ ´ÙáÅ ºÓÃاÃÑ¡ÉÒ ãªéáÅШѴËÒ»ÃÐ⪹ìà¡ÕèÂǡѺ·ÕèÃÒª¾ÑÊ´Ø - ÍÃÇÃó
 •  á¹Ç»¯ÔºÑµÔ㹡ÒèѴÊè§àÍ¡ÊÒÃà¾×èÍ»ÃСÒÈ¡àÅÔ¡ËÅÑ¡°Ò¹áÊ´§¼Å¡ÒÃàÃÕ¹ (».05) - Pimsai
 •  á¹Ç»¯ÔºÑµÔà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃÃ×éͶ͹ áÅШÓ˹èÒÂÍÒ¤ÒÃàÃÕ¹ËÃ×ÍÊ觻ÅÙ¡ÊÃéÒ§ ÇÑÊ´Ø·ÕèÃ×éͶ͹ µé¹äÁé ´Ô¹ ËÃ×ÍÇÑ - ÍÃÇÃó
 •  á¹Ç»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¡ÒúÃÔËÒÃÍѵÃÒ¡ÓÅѧÅÙ¡¨éÒ§»ÃШӠ- àÍ¡¾§Éì
 •  á¹Ç·Ò§»¯ÔºÑµÔà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃá¨é§¡ÒÃÃ×éͶ͹áÅШÓ˹èÒÂÍÒ¤ÒÃ/ÊÔ觻ÅØ¡ÊÃéÒ§ÍÍ¡¨Ò¡·ÐàºÕ¹·ÕèÃÒª¾ÑÊ´Ø - ÍÃÇÃó
 •  á¹Ç·Ò§¡ÒõԴµÒÁ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒäǺ¤ØÁÀÒÂã¹áÅСÒèѴ·ÓÃÒ§ҹµÒÁÃÐàºÕº ¤µ§.¢éÍ 6 - à¤Ã×ÍÇÃóì
 •  á¹Ç¡ÒèѴËéͧàÃÕ¹à¾×èÍàÍ×éÍÍӹǵèÍ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ - È¹.ÊبԹµì ÈÃÕÊÃÇÅ
 •  á¼¹µÃǨÊͺÀÒÂã¹ - Ë¹èǵÃǨÊͺÀÒÂã¹
 •  á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡Òà 4 »Õ ʾ·.Ê¡.1 - §Ò¹¹âºÒÂáÅÐá¼¹
 •  á¼¹¡ÒÃÊ͹ / á¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéÊÙè¤ÃÙÁ×ÍÍÒªÕ¾ - È¹.ÊبԹµì ÈÃÕÊÃÇÅ
 •  â¤Ã§¡ÒÃÍÒËÒáÅÒ§Çѹ - Ë¹èǵÃǨÊͺÀÒÂã¹
 •  â¤Ã§¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁʹѺʹعãËé¹Ñ¡àÃÕ¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÁÕÃÒÂä´éÃÐËÇèÒ§àÃÕ¹ - ¾ÂÍÁ
 •  à¡³±ìÁҵðҹÊéÇÁÊÒ¸ÒóР(HAS) - ÅÍÍ
 •  à¡³±ì¤Ø³ÅѡɳÐ੾ÒФÃØÀѳ±ìªØ´Ëéͧ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì - ÍÃÇÃó
 •  à¡³±ì¤Ø³ÅѡɳÐ੾ÒФÃØÀѳ±ì¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ - ÍÃÇÃó
 •  ¾.Ã.º.ÃÐàºÕº¢éÒÃÒª¡ÒäÃÙáÅкؤÅҡ÷ҧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¾.È.2553 - ¡ÅØèÁ§Ò¹ÇÔ¹ÑÂáÅйԵԡÒÃ
 •  ¾.Ã.º.ÃÐàºÕº¢éÒÃÒª¡ÒäÃÙáÅкؤÅҡ÷ҧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¾.È.2553 - ¡ÅØèÁ§Ò¹ÇÔ¹ÑÂáÅйԵԡÒÃ
 •  ¾.Ã.º.ÃÐàºÕº¢éÒÃÒª¡ÒäÃÙáÅкؤÅҡ÷ҧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¾.È.2551 - ¡ÅØèÁ§Ò¹ÇÔ¹ÑÂáÅйԵԡÒÃ
 •  ¾.Ã.º.âçàÃÕ¹àÍ¡ª¹ ¾.È. 2550 - ¸ÔµÔÁÒ
 •  ¾.Ã.º.¢éÒÃÒª¡ÒäÃÙáÅкؤÅҡ÷ҧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¾.È.2547 - ¡ÅØèÁ§Ò¹ÇÔ¹ÑÂáÅйԵԡÒÃ
 •  ¾.Ã.º.¡ÒèѴ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÓËÃѺ¤¹¾Ô¡Òà ¾.È.2551 - ¡ÅØèÁ§Ò¹ÇÔ¹ÑÂáÅйԵԡÒÃ
 •  10˹ѧÊ×Íá¨é§¡ÒÃàÃÕ¡¤èÒ»ÃѺ - ÍÃÇÃó
 •  ¼ÙéÃѺ¼Ô´ªÍºµÑǪÕéÇѴ㹤ÓÃѺÃͧ¡Òû¯ÔºÑµÔÃÒª¡Òà »Õ 2554 - ÊÔÃÔÇÃó
 •  ¼ÙéÃѺ¼Ô´ªÍºµÑǪÕéÇѴ㹤ÓÃѺÃͧ¡Òû¯ÔºÑµÔÃÒª¡Òà »Õ 2554 - ÊÔÃÔÇÃó
 •  ¼ÙéÃѺ¼Ô´ªÍºµÑǪÕéÇѴ㹤ÓÃѺÃͧ¡Òû¯ÔºÑµÔÃÒª¡Òà »Õ 2554 - ÊÔÃÔÇÃó
 •  ¼ÙéÃѺ¼Ô´ªÍºµÑǪÕéÇѴ㹤ÓÃѺÃͧ¡Òû¯ÔºÑµÔÃÒª¡Òà »Õ 2554 - ÊÔÃÔÇÃó
 •  ¼ÙéÃѺ¼Ô´ªÍºµÑǪÕéÇѴ㹤ÓÃѺÃͧ¡Òû¯ÔºÑµÔÃÒª¡Òà »Õ 2554 - ÊÔÃÔÇÃó
 •  ¢Ñ鹵͹¡ÒÃÊ觼ŧҹ·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡Òû¯ÔºÑµÔ˹éÒ·Õè - ÊÁ¾Ã
 •  ¢ÍàªÔ­ÃèÇÁâ¤Ã§¡Òà "ÃÇÁ¾ÅàÂÒǪ¹ ÊÃéÒ§¤ÇÒÁ´Õ ¶ÇÒ¾èÍËÅǧ à·Ô´ä·éͧ¤ìÃҪѹ" - ¡ÅØèÁÊè§àÊÃÔÁ¡ÒèѴ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
 •  ¢Í¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×Í»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¡ÒÃÃѺ¨Í§àËÃÕ­·ÕèÃÐÅ֡͹ØÊóì¾ÃÐÃÒª¾Ô¸Õ¾ÃÐÃÒª·Òà¾ÅÔ§¾ÃÐȾ ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨éÒ¾Õ - ¡ÅØèÁÍӹǡÒÃ
 •  ¢éÒÃÒª¡ÒäÃÙ ÅÒÍÍ¡¨Ò¡ÃÒª¡Òà- ÊÒ¹êÐ ÂÕËÁÐ
 •  ¢éͺѧ¤Ñº¤ØÃØÊÀÒÇèÒ´éÇÂÁҵðҹÇÔªÒªÕ¾áÅШÃÃÂÒºÃóìÇÔªÒªÕ¾ ¾.È.2548 - ¡ÅØèÁ§Ò¹ÇÔ¹ÑÂáÅйԵԡÒÃ
 •  ¢éÍÁÙÅ·ÃѾÂìÊÔ¹áÅÐẺ¡ÃÍ¡·ÃѾÂìÊÔ¹ - Ë¹èǵÃǨÊͺÀÒÂã¹
 •  ¤ÙèÁ×Íà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ - à¤Ã×ÍÇÃÃ³ì ¨Ó¨´
 •  ¤ÙèÁ×Íâ»Ãá¡ÃÁ FTP V.7.62 - §Ò¹¢éÍÁÙÅÊÒÃʹà·È
 •  ¤ÙèÁ×ͼÙé»ÃСͺÇÔªÒªÕ¾·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡ÒõèÍÍÒÂØãºÍ¹Ø­ÒµÏ - §Ò¹¾Ñ²Ï
 •  ¤ÙèÁ×ͤÓÃѺÃͧ¡Òû¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒûÃÐ¨Ó»Õ 2554 - ÊÔÃÔÇÃó
 •  ¤ÙèÁ×ͤÓÃѺÃͧ¡Òû¯ÔºÑµÔÃÒª¡Òà »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ 2552 - ¡ÅØèÁ¹âºÒÂáÅÐá¼¹
 •  ¤ÙèÁ×Í»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¹Ñ¡àÃÕ¹áÅÐʶҹÈÖ¡ÉÒà¾×èÍÃѺÃÒ§ÇÑžÃÐÃÒªÒ¹ - ¨Ñ¹·Ã
 •  ¤ÙèÁ×Í¡ÒúÃÔËÒÃʶҹÈÖ¡ÉÒ - ¡ÅØèÁ¹âºÒÂáÅÐá¼¹
 •  ¤ÙèÁ×Í¡ÒÃÃѺ¹Ñ¡àÃÕ¹µÒÁâ¤Ã§¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕ蹢ͧâçàÃÕ¹àÍ¡ª¹¡ÑºµèÒ§»ÃÐà·È - ¸ÔµÔÁÒ
 •  ¤ÙèÁ×Í¡ÒÃÃѺ¹Ñ¡àÃÕ¹ªÒǵèÒ§»ÃÐà·È - ¸ÔµÔÁÒ
 •  ¤ÙèÁ×Í¡ÒþҹѡàÃÕ¹仹͡ʶҹÈÖ¡ÉÒ - ¸ÔµÔÁÒ
 •  ¤ÙèÁ×Í¡ÒäÓÃѺÃͧ¡Òû¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒûÕ2554 - ÊÔÃÔÇÃó
 •  ¤ÙèÁ×Í¡ÒûÃÐàÁÔ¹µ¹àͧ à¾×èÍÊÃéҧἹ¾Ñ²¹Òµ¹àͧÃÒºؤ¤Å ID-Plan - ¡ÅØèÁºÃÔËÒçҹºØ¤¤Å
 •  ¤ÙèÁ×Í¡ÒûÃÐàÁÔ¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¹Ñ¡àÃÕ¹´éÒ¹¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔ¸ÃÃÁ - ÊتҴÒ
 •  ¤ÙèÁ×Í¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁá¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡Òà ʾ°. »ÃÐ¨Ó»Õ 2554 - ¡ÅØèÁ¹âºÒÂáÅÐá¼¹
 •  ¤ÙèÁ×Í¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹Ãкº´ÙáŪèÇÂàËÅ×͹ѡàÃÕ¹ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ - ¾ÔÁÊÒÂ
 •  ¤ÙèÁ×Í¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹à¡ÕèÂǡѺ¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÒª¡Òà ¾.È.2552 - §Ò¹ÊÃÃËÒÏ
 •  ¤ÙèÁ×Í¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµèÍ ½Ö¡ÍºÃÁ ËÃ×Í»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÇԨѠÀÒÂã¹»ÃÐà·È¢Í§¢éÒÃÒª¡ÒÃáÅÐÅÙ¡¨éÒ§ Êѧ¡Ñ´ - ¹.Ê.¡ØÅ­Ò , ¹.Ê.ÊتҴÒ
 •  ¤ÙèÁ×Í¡ÒáÓ˹´¡Ô¨¡ÃÃÁÂèÍ - ¹éÓ½¹
 •  ¤ÙèÁ×Í¡ÒèѴ·ÓÃÒ§ҹ¼Å¡ÒÃàÃÕ¹à©ÅÕè GPA - ¸ÔµÔÁÒ
 •  ¤ÙèÁ×Í¡ÒèѴ·Óá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡Òà- ¡ÅØèÁ¹âºÒÂáÅÐá¼¹
 •  ¤ÙèÁ×Í¡ÒèѴ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéÊéÇÁÊØ¢Êѹµì - ÅÍÍ
 •  ¤ÙèÁ×Í¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹âçàÃÕ¹Êè§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ - ÅÍÍ
 •  ¤ÙèÁ×Í¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹´éÒ¹¢éÍÁÙÅÊÒÃʹà·È·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ - ¸ÔµÔÁÒ
 •  ¤ÙèÁ×Í¡Òà Post ˹éÒàÇçº (੾ÒÐà¨éÒ˹éÒ·Õè ʾ·.ÊÃÐá¡éÇ à¢µ 1) - §Ò¹¢éÍÁÙÅÊÒÃʹà·È
 •  ¤ÙèÁ×Í¡Òà Post ¼Å§Ò¹¢Í§âçàÃÕ¹ã¹Êѧ¡Ñ´ - §Ò¹¢éÍÁÙÅÊÒÃʹà·È
 •  ¤ÙèÁ×Í¡Òà Post ¼Å§Ò¹¢Í§¡ÅØèÁ/˹èÇ - §Ò¹¢éÍÁÙÅÊÒÃʹà·È
 •  ¤Ø³ÅѡɳÐ੾ÒФÃØÀѳ±ìËéͧÊÁØ´.zip - ÍÃÇÃó
 •  ¤Ø³ÅѡɳÐ੾ÒÐ ¤ÃØÀѳ±ìªØ´ÍØ»¡Ã³ì´¹µÃÕáÅСÒÃáÊ´§ - ÍÃÇÃó
 •  ¤ÓÊÑ觨éÒ§¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÒª¡ÒûÃѺ»Ãاà»ç¹»Ñ¨¨ØºÑ¹áÅéÇ - §Ò¹ÊÃÃËÒÏ
 •  ¤ÓÃѺÃͧ¡Òû¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒûÃÐ¨Ó»Õ 2554 - ÊÔÃÔÇÃó
 •  ¤èÁ×Í¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹¤Ñ´àÅ×Í¡¹Ñ¡àÃÕ¹áÅÐʶҹ֡ÉÒà¾×èÍÃѺÃÒ§ÇÑžÃÐÃÒª·Ò¹ - ¨Ñ¹·Ã
 •  ËéͧÊÁØ´ÁÕªÕÇÔµ  -  ȹ.ÊبԹµì ÈÃÕÊÃÇÅ
 •  ¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹¡Òà- ‘¨Ô¹µì µØÅÒ¤Á 2550
 •  »Ñ­ËÒ㹡ÒÃÇÑ´áÅлÃÐàÁÔ¹¼Å - È¹.ÈÔâè¹ì á¡éǾԨԵÃ
 •  ¡µ»¹.ʾ·.ÊÃÐá¡éÇ à¢µ 1 - ÊبԹµì ÈÃÕÊÃÇÅ
 •  ¡Ãкǹ¡Òà Coaching - ‘¨Ô¹µì µØÅÒ¤Á 2550
 •  ¤ÅÔê¡·Õè¹Õè - È¹.ÈÔâè¹ì
 •  »ÃѺÇزԢéÒÃÒª¡ÒäÃÙ·Õèä´éÃѺÇزÔà¾ÔèÁ¢Öé¹(¢ÍÃѺà§Ô¹à´×͹µÒÁ¤Ø³ÇزÔ) - ÍѨ©ÃÒÀÃ
 •  ¡ÒõÃǨÊͺ¾ÑÊ´Ø - à¤Ã×ÍÇÃóì
 •  ¡ÒÃÊÓÃǨ¢éÍÁÙŹѡàÃÕ¹·Õèä´éÃѺ¼Å¡Ãзº¨Ò¡âäàÍ´Êì - ¡ÅØèÁÊè§àÊÃÔÁ¡ÒèѴ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
 •  ¡ÒÃÇԨѠ- È¹.ÈÔâè¹ì
 •  ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁáÅоѲ¹ÒÍÂèÒ§à¢éÁ - zana
 •  ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁáÅоѲ¹ÒÍÂèÒ§à¢éÁ - zana
 •  ¡ÒÃàºÔ¡à§Ô¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃÈÖ¡ÉҺصà- ÇزÔÈÑ¡´Ôì
 •  ¡ÒÃÅÒÍÍ¡¨Ò¡ÃÒª¡Òâͧ¢éÒÃÒª¡ÒäÃÙáÅкؤÅҡ÷ҧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ - ¹ÒÂÇÃÑ­­Ù ºÑÇÍÔ¹·Ãì
 •  ¡ÒÃÃÒ§ҹ¡ÒèѴªÑé¹àÃÕ¹áÅÐÍѵÃÒ¡ÓÅѧ¤ÃÙ 10 ÁÔ.Â.  - §Ò¹ÇҧἹÍѵÃÒ¡ÓÅѧ
 •  ¡ÒÃÃÒ§ҹ¡ÒèѴªÑé¹àÃÕ¹áÅÐÍѵÃÒ¡ÓÅѧ¤ÃÙ 10 ÁÔ.Â.  - §Ò¹ÇҧἹÍѵÃÒ¡ÓÅѧ
 •  ¡ÒÃàÅ×è͹¢Ñé¹à§Ô¹à´×͹¢éÒÃÒª¡Òà- ¾ÃóÕ
 •  ¡ÒÃàÅ×è͹¢Ñé¹à§Ô¹à´×͹ - ¾ÃóÕ
 •  ¡ÒÃà¢éÒãªé·Õè´Ô¹ - ÍÃÇÃó
 •  ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¢éÍÁÙÅã¹·ÐàºÕ¹»ÃÐÇÑµÔ (¡.¾.7) - Ç¹Ô´Ò
 •  ¡Òýҡ¶Í¹à§Ô¹»ÃСѹÊÑ­­Ò - ¹éÓ½¹
 •  ¡ÒâÍ˹ѧÊ×ͼèÒ¹ÊÔ·¸ÔáÅÐÃѺÃͧà§Ô¹à´×͹â¤Ã§¡ÒÃÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃà§Ô¹¡Ùéà¾×èÍ·ÕèÍÂÙèÍÒÈÑ - ÅÍÍ
 •  ¡ÒâÍÁպѵûÃШӵÑÇà¨éÒ˹éÒ·Õè¢Í§ÃÑ° - Ç¹Ô´Ò
 •  ¡ÒâÍÅÒÍÍ¡¢Í§ÅÙ¡¨éÒ§»ÃШӠ- ÇÃÑ­­Ù
 •  ¡ÒâͪèÇÂÃÒª¡Òâͧ¢éÒÃÒª¡ÒäÃÙ - ÇÃÑ­­Ù
 •  ¡ÒâÍàŢ˹ѧÊ×͹ÓÊè§Ãкº e-filing - §Ò¹¢éÍÁÙÅÊÒÃʹà·È
 •  ¡Ò÷ÓÅÒÂ˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Òà- ÊÔÃÔÇÃó - ÊØÃÕÂìÇÃó
 •  ¡ÒáÓ˹´ÃÒ¤Ò¡ÅÒ§ - ÍÃÇÃó
 •  ¡ÒèѴµÑé§Êӹѡ¼ÙéµÃǨÃÒª¡ÒáÃзÃǧÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡Òà ·Õè 1 - 13 ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã - ¡ÅØèÁ¹âºÒÂáÅÐá¼¹
 •  ¡ÒèѴËÒ»ÃÐ⪹ìã¹ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂì - ÍÃÇÃó
 •  ¡ÒèѴËÒ»ÃÐ⪹ìã¹ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂì - ÍÃÇÃó
 •  ¡ÒèѴ·Ó¢éÍÁÙž×é¹°Ò¹·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (obec48) - ¢éÍÁÙ
 •  ¡ÒèѴ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Ò§ä¡Å¼èÒ¹´ÒÇà·ÕÂÁ - È¹.ÃÓ¾Ö§
 •  ¡ÒèѴ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Ò§ä¡Å¼èÒ¹´ÒÇà·ÕÂÁ - È¹.ÃÓ¾Ö§
 •  ¡ÒèѴ¡Ô¨¡ÃÃÁµÒÁâ¤Ã§¡ÒÃ"ÃÇÁ¾ÅàÂÒǪ¹ ÃØè¹ãËÁèãÊè㨵éÒ¹ÀÑÂÊÒÃàʾµÔ´" - ¡ÅØèÁÊè§àÊÃÔÁ¡ÒèѴ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
 •  ¡ÒèéÒ§¹Ñ¡¡ÒÃÀÒÃâç - ÍÃÇÃó
 •  ¡Òà Post ¤ÙèÁ×Í¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ - §Ò¹¢éÍÁÙÅÊÒÃʹà·È
 •  ¡® ¡.¤.È.ÇèÒ´éÇ¡ÒÃÍØ·¸Ã³ìáÅСÒþԨÒóÒÍØ·¸Ã³ì ¾.È.2550 - ¡ÅØèÁ§Ò¹ÇÔ¹ÑÂáÅйԵԡÒÃ
 •  ¡¯ ¡.¤.È.ÇèÒ´éÇ¡ÒÃÃéͧ·Ø¡¢ìáÅСÒþԨÒóÒÃéͧ·Ø¡¢ì ¾.È.2551 - ¡ÅØèÁ§Ò¹ÇÔ¹ÑÂáÅйԵԡÒÃ
 •  ¡¯ ¡.¤.È.ÇèÒ´éÇ¡ÒÃÊͺÊǹ¾Ô¨ÒÃ³Ò ¾.È.2550 - ¡ÅØèÁ§Ò¹ÇÔ¹ÑÂáÅйԵԡÒÃ

  เพิ่ม/ปรับปรุงคู่มือ