• กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • สำหรับสมาชิกเพิ่มจัดการคู่มือปฏิบัติงาน