• กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ศูนย์ ICT
  • สำหรับสมาชิกเพิ่มจัดการคู่มือปฏิบัติงาน