เมนูหลัก

   Download เอกสาร

จุดเน้นที่ 1 การอ่าน

จุดเน้นที่ 2
  ==
โครงงาน==

==Mind Mapping==

                                     .........................

จุดเน้นที่ 3 ภาษาอังกฤษ

 

จัดการงานต้อง Login ก่อน

Username:
 
password : 

 

 

 

 

4 จุดเน้น
   

 

สวัสดีครับ

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้กำหนดจุดเน้นพัฒนาคุณภาพ 4 จุดเน้น คือ

                 1. จุดเน้นการอ่าน

                 2. จุดเน้นด้านการคิด(โครงงาน)

                 3. จุดเน้นการเรียนภาษาอังกฤษ

                 4. จิตสำนึกรักษาความสะอาด

                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงได้จัดทำโปรแกรมรวบรวมผลดำเนินงาน

  ทั้ง 4 จุดเน้น ต่อไป

                                        ขอขอบคุณทุกท่านครับ

                                                      

                                                                          สพป.สระแก้ว เขต 1

 

 

 

 


Copyright 2017 : by Rueng chantapan