เมนูหลัก

สาธารณะ

ส่วนตัว

 

 

จัดการงานต้อง Login ก่อน

Username:
 
password :สมัครสมาชิก

 

 

 

 

 

หน้าหลักแสดงข้อมูล กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน


 •  คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 - sireaw
 •  ปีงปม60 อนุมัติเงินงวด/ว1333พัฒนาฯ - namfon.pr
 •  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2557 - sompis.su
 •  ปีงปม60 อนุมัติเงินงวด/ว853เบิกแทนสช. - namfon.pr
 •  แบบกรอรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ NT/การอ่านออกเขียนได้ - ศน.บุญตา
 •  ปีงปม60 อนุมัติเงินงวด/ว743เอกชน - namfon.pr
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - ศน.บุญตา
 •  แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - cherd
 •  แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 2559 - sompis.su
 •  แบบติดตามและประเมินผลเขตพื้นที่การศึกษา 2559 - sompis.su
 •  อนมุัติเงินงวด/ว1019ตรวจติดตาม - namfon.pr
 •  อนมุัติเงินงวด/ว1348ตรวจติดตาม - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3975สช. - namfon.pr
 •  แบบลดหย่อนภาษีปี 59 - cherd
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3222เบิกแทนสช. - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3224เบิกแทนสช. - namfon.pr
 •  แบบประเมิน EB4 - sompis.su
 •  แบบประเมิน EB6 - sompis.su
 •  แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 2559 - sompis.su
 •  สรุปข้อมูล 10 มิ.ย. 58 นร.เอกชน  - Thitima.so
 •  สรุปข้อมูล 10 มิ.ย. 58 นร.เอกชน ที่ได้รับการอุดหนุน - Thitima.so
 •  ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 58 เอกชน เฉพาะที่รับเงินอุดหนุน แยกรายโรงเรียน - Thitima.so
 •  ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 58 เอกชน จำนวนเต็มทั้งหมด รายโรงเรียน - Thitima.so
 •  แบบรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 58 - utchanee.poo
 •  แบบจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษาเอกชน (ให้พี่อ้อ) - utchanee.poo
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1554ตรวจติดตาม - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1152/ระบบสารสนเทศ - namfon.pr
 •  แจ้งผลการพิจารณาตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - cherd
 •  การจัดการศึกษาในทศวรรษที่ 21 - laor.ch
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3295/เบิกแทน สช. - namfon.pr
 •  มาตรฐาน สพท. 2557 - sompis.su
 •  ระดับการศึกษาบุคลากร รร.เอกชน 10 มิ.ย. 57 - THITIMA.SO
 •  ข้อมูลบุคลากร รร.เอกชน 10 มิ.ย. 57 - THITIMA.SO
 •  ข้อมูลนักเรียนพิการ 10 มิ.ย. 57 เอกชน - THITIMA.SO
 •  ข้อมูลสรุปจำนวนนักเรียนเอกชน 10 มิ.ย. 57 - THITIMA.SO
 •  ข้อมูล 10 มิ.ย. 57 เอกชน รายโรง - THITIMA.SO
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3077/ตรวจติดตาม สช. - namfon.pr
 •  เริ่มปี งปม.2558 ว2966 เบิกแทน สช. - namfon.pr
 •  แบบฟอร์มลดใช้กระดาษหนังสือเวียน - sireaw
 •   แจ้งเรื่องการทำ OT - cherd
 •  อนุมัติเงินงวด/ว1530/เบิกแทน สช. - namfon.pr
 •  แจ้งเวียนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการงบลงทุน - cherd
 •  แจ้งเวียนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - cherd
 •  คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557 - sireaw
 •  อนุมัติเงินงวด/ว876/ประเมินคุณภาพเอกชน - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว874/เลือกกรรมการ - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว235/ตรวจติดตาม - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว172/เบิกแทน สช. - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว99/เบิกแทน สช. - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3396/อุดหนุนตรวจติดตาม - namfon.pr
 •  ข้อมูลจำนวนครูและนักเรียนเอกชน 10 มิ.ย. 56 - THITIMA.SO
 •  ข้อมูลจำนวนนักเรียนเอกชน 10 มิ.ย. 56 - THITIMA.SO
 •  อนุมัติเงินงวด/ประชุมจัดเก็บหลักฐาน กศ./ว1939 - namfon.pr
 •  แบบตรวจราชการ สามัญ สช.ให้พี่อ้อ - wanida.th
 •  อนุมัติเงินงวด/เบิกแทน สช. 2 รายการ /ว1206-1208 - namfon.pr
 •  คู่มือการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2556 (ARS ) - siriwan.ea
 •  คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2556 KRS - siriwan.ea
 •  ตรวจราชการนโยบารัฐบาล นโยบายที่ 2 (ให้พี่อ้อ) - wanida.th
 •  ตรวจราชการนโยบาลรัฐบาล นโยบายที่ 1 (ให้พี่อ้อ) - wanida.th
 •  อนุมัติเงินงวด/เบิกแทนสำนักฯ เอกชน /ว354 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด/ตรวจติดตาม รร.เอกชน /ว2886 - namfon.pr
 •  รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ปร - THITIMA.SO
 •  คำรับรองปี 2554 มิติที่ 4 - wanida.th
 •  คำรับรองปี 2554 มิติที่ 3 - wanida.th
 •  คำรับรองปี 2554 มิติที่2 - wanida.th
 •  คำรับรองปี 2554 มิติที่ 1 - wanida.th
 •  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามบันทึกสัญญาฯ ปี งปม.53 - THITIMA.SO
 •  รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ปร - THITIMA.SO
 •  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ให้พี่ไก่ค่ะ - THITIMA.SO
 •  องค์การแห่งการเรียนรู้ ให้พี่ไก่ - THITIMA.SO
 •  5 ส. - SAICHOL.M
 •  ภาพผอ. - wanida.th
 •  นโยบายเร่งด่วนที่ 1 และ 2 - THITIMA.SO
 •  เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  - siriluck
 •  รูป ผอ. งานบรรพชาสามเณร อนุบาลวัดสระแก้ว - thitima.so
 •  แบบประเมินครูเอกชน(สมรรถนะ) - thitima.so
 •  รายชื่อสอบสมรรถนะครูเอกชน - thitima.so
 •  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 กลุ่ม สช - thitima.so
 •  รูป5 - wipaporn
 •  รูป5 - wipaporn
 •  รูป4 - wipaporn
 •  รูป3 - wipaporn
 •  รูป2 - wipaporn
 •  กรอบแนบท้ายสัญญาผลการปฏิบัติงานกลุ่มฯเอกชน - thitima.so
 •  บันทึกสัญญาผลการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอ - thitima.so
 •  โครงการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "เข็มเพชร - suchada.na
 •  ข้อมูล 10 มิ.ย. 52 รร.เอกชนในสังกัด - thitima.so
 •  พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 2550 - thitima.so
 •  มาตรการการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาฯ - thitima.so

 • Copyright 2009 : by Rueng chantapan