เมนูหลัก

สาธารณะ

ส่วนตัว

 

 

จัดการงานต้อง Login ก่อน

Username:
 
password :สมัครสมาชิก

 

 

 

 

 

หน้าหลักแสดงข้อมูล หน่วยตรวจสอบภายใน


 •  ผู้รับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ - sompis.su
 •  รายงานยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือน - sompis.su
 •  แบบติดตามมาตรฐานเขตที่ 3 ให้หน่วยตรวจสอบภายใน - sireaw
 •  แบบติดตามมาตรฐานเขตที่ 2 ให้หน่วยตรวจสอบภายใน - sireaw
 •  แบบติดตามมาตรฐานเขตที่ 1 ให้หน่วยตรวจสอบภายใน - sireaw
 •  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน (ผอ.เขต) - sompis.su
 •  แบบEBIT - siriporn.ji
 •  คู่มือITA2561 - siriporn.ji
 •  แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 - sompis.su
 •  เกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2560 - sompis.su
 •  แบบติดตาม ประเมินผลและรายงานโครงการ/กิจกรรม 2561 - sompis.su
 •  ปี61อนุมัติเงินงวด/ว5175อบรมตรวจสอบ - namfon.pr
 •  แบบติดตาม ประเมินผลและรายงานโครงการ/กิจกรรม 2560 - sompis.su
 •  ให้พี่ชาติ - siriporn.ji
 •  EB 1-3 - sompis.su
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - siriporn.ji
 •  แบบประเมินEBITรอบที่2 - siriporn.ji
 •  แบบประเมินEBITรอบที่1 - siriporn.ji
 •  บันทึก - oranuch
 •  ผู้รับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ - sompis.su
 •  รายงานปี 2560 - ratchawut.ma
 •  รายงานยุทธศาสตร์รอบ 9 เดือน  - sompis.su
 •  แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 - sompis.su
 •  ส่งมอบงาน - wanida.th
 •  ตรวจ GF 60 - ratchawut.ma
 •  รับ-ส่งมอบงาน ผอ.เขต (ให้ ตสน.) - sor
 •  คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 - sireaw
 •  ปี60อนุมัติเงินงวดว1622ตรวจสอบ - namfon.pr
 •  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2557 - sompis.su
 •  ปีงปม60 อนุมัติเงินงวด/ว821ตสน. - namfon.pr
 •  แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - cherd
 •  ให้พี่ชาติ - wanida.th
 •  dlit - ratchawut.ma
 •  รายงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2559 - sompis.su
 •  รายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. 2559 - sompis.su
 •  วิทยะฐานะ 58 - ratchawut.ma
 •  แบบติดตามและประเมินผล สพฐ.2559 (รายบุคคล) - sompis.su
 •  แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 2559 - sompis.su
 •  แบบติดตามและประเมินผลเขตพื้นที่การศึกษา 2559 - sompis.su
 •  งานส่งสพฐ. ข้อ e - cherd
 •  งานส่งสพฐ. ข้อ b - d - cherd
 •  งานส่งสพฐ. ข้อ a - cherd
 •  อนุมัติเงินงวด/ว823ตสน. - namfon.pr
 •  แบบลดหย่อนภาษีปี 59 - cherd
 •  อนุมัติเงินงวด/ว3528ประชุม ตสน. - namfon.pr
 •  แบบประเมิน EB4 - sompis.su
 •  แบบประเมิน EB6 - sompis.su
 •  แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 2559 - sompis.su
 •  สรุปจำนวนครู ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 - วรัญญู
 •  ปกแบบประเมิน - parsin95
 •  ปฎิทินตรวจสอบปี 2558 - ratchawut
 •  แจ้งผลการพิจารณาตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - cherd
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - cherd
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - cherd
 •  พี่สุริยาวานให้ส่งแบบฟอร์ม ติดตาม ปย.2 ที่ถูกต้องให้ ตสน.ทำมาใหม่ - namfon.pr
 •  ปกประเมินค่างาน - ratchawut
 •  งานพศิน - ratchawut
 •  อนุมัติเงินงวด/ว658ตสน. - namfon.pr
 •  ตัวอย่างการเขียนโครการตาม แบบประเพณีนิยม - parsin95
 •  ปกพศิน - ratchawut
 •  เปตอง  - ratchawut
 •  มาตรฐาน สพท. 2557 - sompis.su
 •  เริ่มปี งปม.2558 อนุมัติเงินงวด ว3137ประชุมตรวจสอบ - namfon.pr
 •  แบบฟอร์มลดใช้กระดาษหนังสือเวียน ให้พศิน - sireaw
 •  ปกรายงาน  - ratchawut
 •  ปกรายงาน ตสน - ratchawut
 •   แจ้งเรื่องการทำ OT - cherd
 •  จ้างตกลงราคา - ratchawut
 •  ซื้อตกลงราคา - ratchawut
 •  ปี57อ้อยยังไม่ทำรหัสสินทรัพย์/ส่งทั้งหมดมาให้เลือก - namfon.pr
 •  ทะเบียนคุมทรัพย์สิน - ratchawut
 •  หนังสือราชการ - wanida.th
 •  ปกทรัพย์สิน - ratchawut
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล - ratchawut
 •  O-NET - ratchawut
 •  รร. ดี (ให้น้องจุ ขอนแก่น) - ratchawut
 •  รายงาน รร.ดี (ให้ัน้องจุ ขอนแก่น) - ratchawut
 •  โรงเรียนดี (ให้น้องจุ ขอนแก่น) - ratchawut
 •  รายงาน รร ดี (ให้น้องจุ ขอนแก่น) - ratchawut
 •  ผังการใช้เงิน รร.อย่างถูกต้อง - ratchawut
 •  แผนผัง ตุ้ย - cherd
 •  เงินนอก เม.ย 57 - namfon.pr
 •  แบบเบิกเงินค่าเช่าบ้าน - parsin95
 •  กระดาษ 11 - ratchawut.ma
 •  กระดาษ 10 - ratchawut.ma
 •  กระดาษ 9 - ratchawut.ma
 •  แนวทางการใช้จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวัน - ratchawut.ma
 •  แจ้งเวียนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการงบลงทุน - cherd
 •  แจ้งเวียนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - cherd
 •  คืนกระดาษ 5  - cherd
 •  รายงาน เม.ย 57 ส่ง ตสน.สพฐ. - namfon.pr
 •  สินทรัยพ์ปี57 - namfon.pr
 •  ข้อมูลสินทรัพย์ปี53-56 - namfon.pr
 •  รร.ดีศรีตำบล - ratchawut.ma
 •  ข้อมูลโรงเรียนดีประจำตำบล Sheet3 - ศน.บุญตา
 •  เฉลยทะเบียนคุมเงิน บัญชี - ratchawut.ma
 •  ประเมินบัญชี ตัวชี้วัด 43 ระบบ ARS ให้คุณรัชวุฒิ - namfon.pr
 •  คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557 - sireaw
 •  อนุมัติเงินงวด/ว990/ตรวจ รร.ดีฯ - namfon.pr
 •  ตรวจสอบพัสดุประจำปี - ratchawut.ma
 •  ข้อมูลครู - ekapong
 •  อนุมัติเงินงวด/ว30/ประชุมตรวจสอบ - namfon.pr
 •  พิมพ์ซอง - ratchawut.ma
 •  แบบประเมินการควบคุมภายในด้านงบประมาณ - ratchawut.ma
 •  12 วิธีกำจัดความเครียด(วาระสาร มค.57) - ratchawut.ma
 •  แบบบันทึกการปฏิบัติงาน ปี 57 - ratchawut.ma
 •  สัญญา57(ใหม่) - ratchawut.ma
 •  สัญญา57 - ratchawut.ma
 •  ปกหน้าตรวจสอบภายใน - ratchawut.ma
 •  แผนตรวจสอบปี 57 - ratchawut.ma
 •  รายงานของ ตสน รอบ 12 ด. - ratchawut.ma
 •  รายงานของ ตสน รอบ 12 ด. - ratchawut.ma
 •  เงินฝากธนาคารไตรมาส3 - namfon.pr
 •  ใบสมัครให้คุณพศิน - nutnarin.pu
 •  ให้คุณพศิน - namfon.pr
 •  เงินนอกมี.ค56 - namfon.pr
 •  กระดาษทำการ10 - ratchawut.ma
 •  กระดาษทำการ9 - ratchawut.ma
 •  กระดาษทำการ8 - ratchawut.ma
 •  งบเทียบยอดธนาคาร - namfon.pr
 •  กระดาษทำการหมายเลข 6 แก้ไข - ratchawut.ma
 •  เอกสารแนบท้าย 6 - ratchawut.ma
 •  ส่งงาน  - namfon.pr
 •  พศิน สัญญา - พศิน
 •  กองทุน กบข. - ratchawut.ma
 •  แนวทางการดำเนินงานค่าใช้จ่ายตามนโยบายฯ ปี 2556 - ratchawut.ma
 •  แบบเบิกเบี้ยเลี้ยง - ratchawut.ma
 •  คู่มือการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิยัติราชการ ปี 2556 (ARS) - siriwan.ea
 •  คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2556 KRS - siriwan.ea
 •  อนุมัติเงินงวด/ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบภายใน /ว72 - namfon.pr
 •  ส่งรูปให้13 - namfon.pr
 •  ส่งรูปให้12 - namfon.pr
 •  ส่งรูปให้11 - namfon.pr
 •  ส่งรูปให้10 - namfon.pr
 •  ส่งรูปให้9 - namfon.pr
 •  ส่งรูปให้8 - namfon.pr
 •  ส่งรูปให้7 - namfon.pr
 •  ส่งรูปให้6 - namfon.pr
 •  ส่งรูปให้5 - namfon.pr
 •  ส่งรูปให้4 - namfon.pr
 •  ส่งรูปให้3 - namfon.pr
 •  ส่งรูปให้1 - namfon.pr
 •  ส่งรูปให้2 - namfon.pr
 •  อนุมัติเงินงวด ว 1717 - namfon.pr
 •  รายชื่อครูชมรมภาษาไทยไปศึกษาดูงานที่สุพรรณบุรี - ratchawut.ma
 •  เบิกเงินชดเชยอาหารกลางวัน - ratchawut.ma
 •  บันทึกสี่ส่วนรายการอาหารกลางวัน - ratchawut.ma
 •  ตัวอย่่างการควบคุมภายใน - ratchawut.ma
 •  บทสวดมนต์ - ratchawut.ma
 •  การเงิน - ratchawut.ma
 •  การเงิน - ratchawut.ma
 •  การเงิน - ratchawut.ma
 •  การเงิน - ratchawut.ma
 •  การเงิน - ratchawut.ma
 •  การเงิน - ratchawut.ma
 •  การเงิน - ratchawut.ma
 •  การเงิน - ratchawut.ma
 •  แบบจัดซื้ออาหารกลางวัน(บันทึก4ส่วน) - ratchawut.ma
 •  คู่มือการทำงานการเงิน - ratchawut.ma
 •  บัตรอวยพร - ratchawut.ma
 •  แผนปี 55 - ratchawut.ma
 •  อาหารกลางวัน - ratchawut.ma
 •  อาหารกลางวัน - ratchawut.ma
 •  สัญญา 54/2 - ratchawut.ma
 •  ประชุมผู้บริหาร (ตค.54) - ratchawut.ma
 •  รายงานตรวจเขต 54 - ratchawut.ma
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - ratchawut.ma
 •  คำสั่งควบคุมภายใน - siriwan.ea
 •  โปรดกรอกชื่อเรื่องด้วย - namfon.pr
 •  ให้พี่รัฐวุฒิจากปราณี - supaporn
 •  งานควบคุมภายใน 2554 - ratchawut.ma
 •  คำรับรองปี 2554 มิติที่ 4 - wanida.th
 •  คำรับรองปี 2554 มิติที่ 3 - wanida.th
 •  คำรับรองปี 2554 มิติที่2 - wanida.th
 •  คำรับรองปี 2554 มิติที่ 1 - wanida.th
 •  สัญญา ตสน - ratchawut.ma
 •  ซื้อแบบเรียนวิธีพิเศษ - ratchawut.ma
 •  เอกสารอนุมัติเบิกเงินร.ร. - ratchawut.ma
 •  สัญญายืมเงิน - ratchawut.ma
 •  บัญชี ทะเบียนคุม - ratchawut.ma
 •  เบิกเงินชดเชย - ratchawut.ma
 •  จ้างเหมาทำอาหาร - ratchawut.ma
 •  เงินนอกงบประมาณ - ratchawut.ma
 •  อาหารเสริมนม - ratchawut.ma
 •  เอกสารอนุมัติเบิกเงินร.ร. - wipaporn
 •  โครงการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "เข็มเพชร - suchada.na
 •  ปกรายงานตรวจสอบ - wipaporn

 • Copyright 2009 : by Rueng chantapan