ปฏิทินรถยนต์ส่วนกลาง

 

วดป.ที่ขอ
ชื่อ-สกุลผู้ขอใช้
คนขับ
เลขทะเบียนรถยนต์
วันไป
เวลา
วันกลับ
เวลา
ไปที่ไหน
มีคนนั่ง
ไปราชการ
17/10/2561
น.ส.กรองทอง วันสวัสดิ์
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
นข-1390
13/11/2561
09.00
13/11/2561
17.50
โรงเรียนบ้านเขาสิงโต บ้านคลองหมากนัด บ้านห้วย
7
นิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 25 โรงเรียน อำเภอเมืองสระแก้ว
17/10/2561
น.ส.กรองทอง วันสวัสดิ์
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
นข-1389
16/11/2561
09.00
16/11/2561
17.50
โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก บ้านเนินดินแดง บ้านห้วย
7
นิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 25 โรงเรียน อำเภอเมืองสระแก้ว
17/10/2561
น.ส.กรองทอง วันสวัสดิ์
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
นข-1389
5/11/2561
09.00
5/11/2561
17.50
โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ บ้านคลองอุดมสุข บ้านหนองนกกระเรียน
7
นิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 25 โรงเรียน อำเภอเมืองสระแก้ว
17/10/2561
น.ส.กรองทอง วันสวัสดิ์
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
นข-1389
6/11/2561
09.00
6/11/2561
17.50
โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง บ้านป่าระกำ บ้านโคกมะตูม
7
นิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 25 โรงเรียน อำเภอเมืองสระแก้ว
17/10/2561
น.ส.กรองทอง วันสวัสดิ์
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
นข-1389
7/11/2561
09.00
7/11/2561
17.50
โรงเรียนบ้านคลองปลาโด บ้านโป่งดาวเรือง
7
นิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 25 โรงเรียน อำเภอเมืองสระแก้ว
17/10/2561
น.ส.กรองทอง วันสวัสดิ์
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
นข-1389
8/11/2561
09.00
8/11/2561
17.50
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส  บ้านวังจั่น
7
นิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 25 โรงเรียน อำเภอเมืองสระแก้ว
17/10/2561
น.ส.กรองทอง วันสวัสดิ์
นายอภิชัย ประจันตะเสน
นข-2280
12/11/2561
09.00
12/11/2561
17.50
โรงเรียนบ้านท่าระพา บ้านหนองผูกเต่า บ้านหนองข่า
7
นิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 25 โรงเรียน อำเภอเมืองสระแก้ว
17/10/2561
น.ส.กรองทอง วันสวัสดิ์
นายอภิชัย ประจันตะเสน
นข-2280
14/11/2561
09.00
14/11/2561
17.50
โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ บ้านเขาข่า บ้านทุ่งหินโคน
7
นิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 25 โรงเรียน อำเภอเมืองสระแก้ว
17/10/2561
น.ส.กรองทอง วันสวัสดิ์
นายอภิชัย ประจันตะเสน
นข-2280
15/11/2561
09.00
15/11/2561
17.50
โรงเรียนบ้านซับเจริญ บ้านใหม่ถาวร
7
นิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 25 โรงเรียน อำเภอเมืองสระแก้ว
17/10/2561
น.ส.กรองทอง วันสวัสดิ์
นายอภิชัย ประจันตะเสน
นข-2280
9/11/2561
09.00
9/11/2561
17.50
โรงเรียนบ้านบะขมิ้น บ้านหนองขี้เห็น
7
นิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 25 โรงเรียน อำเภอเมืองสระแก้ว