ปฏิทินรถยนต์ส่วนกลาง

 

วดป.ที่ขอ
ชื่อ-สกุลผู้ขอใช้
คนขับ
เลขทะเบียนรถยนต์
วันไป
เวลา
วันกลับ
เวลา
ไปที่ไหน
มีคนนั่ง
ไปราชการ
10/4/2561
นางประไพ  ฉายอรุณ
นายสมศักดิ์ บัวสาย
1105
22/4/2561
10.00
22/4/2561
17.00
โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร
1
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและเขียน
10/4/2561
นางประไพ  ฉายอรุณ
นายอภิชัย ประจันตะเสน
1105
27/4/2561
09.00
27/4/2561
16.00
โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร
1
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและเขียน