เมนูผู้ขอใช้

เมนูผู้อนุญาต

           

เมนูคนขับรถ

 

 

จัดการงานต้อง Login ก่อน

Username:
 
password :สมัครสมาชิก

 

 

 

 

 

หน้าหลักเพิ่มข้อมูล
ปฏิทินรถยนต์ส่วนกลาง

 

วดป.ที่ขอ
ชื่อ-สกุลผู้ขอใช้
คนขับ
เลขทะเบียนรถยนต์
วันไป
เวลา
วันกลับ
เวลา
ไปที่ไหน
มีคนนั่ง
ไปราชการ
9/8/2561
น.ส.กาญจนา ขุนทอง
1105
15/8/2561
08.00
17/8/2561
18.00
โรงแรมเดอะล๊อฟรีสอร์ท กทม.
1
การเข้าร่วมประชุมการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานค่าเช่าอินเทอร์เน็ต
16/8/2561
นางสาวพิมลพรรณ ออมสิน
นายวรกาล ธัญญากิจ
นข-1390
17/8/2561
08.00
17/8/2561
12.00
โรงเรียนบ้านหนองแก
2
ให้ผอ.สพป.สก.1 ไปรับตรวจราชการ
14/8/2561
นางเพชรรัตน์ อมรพลัง
นายสมศักดิ์ บัวสาย
บต-7202
14/8/2561
14.00
17/8/2561
16.00
ไปรษณีย์/ธนาคารกรุงไทย
1
จัดส่งเอกสารราชการ/โอนเงิน
16/8/2561
น.ส.ปรรณนภัส บัวไข
นายสมศักดิ์ บัวสาย
นข-1390
17/8/2561
9.30
17/8/2561
14.00
โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ
2
ให้นางสาวปรรรณนภัส บัวไข และนางสาวพัทธนันท์ อินสมนึก ไปตรวจเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
31/7/2561
นางนิธิวดี ป่าหวาย
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
นข-1389
16/8/543
08.20
17/8/2561
18.00
โรงเรียนบ้านหนองปักหลักและโรงเรียนในเขตอำเภอเขาฉกรรจ์
4
Boot Camp
15/8/2561
นางนิธิวดี ป่าหวาย
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
1105
2/9/2561
09.00
2/9/2561
20.00
โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพ
1
ประชุมปฏิบัติการโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม งบแลกเป้าสพฐ.
16/8/2561
นางประไพ ฉายอรุณ
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
1105
20/8/2561
05.00
20/8/2561
12.00
โรงแรมเดอะพาลาสโซ
1
สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประ้มินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฎกระทรวงประกันคุณภาพ
9/8/2561
น.ส.กรองทอง วันสวัสดิ์
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
นข-1389
20/8/2561
08.00
20/8/2561
16.30
โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ
1
ประชุมปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพศึกษานิเทศก์ผู้นำการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนาณ
16/8/2561
น.ส.ปรรณนภัส บัวไข
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
1105
21/8/2561
11.30
21/8/2561
16.30
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
1
ให้นางสาวลออ แก้วศรี ไปตรวจเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
9/8/2561
น.ส.กรองทอง วันสวัสดิ์
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
นข-1389
23/8/2561
08.20
23/8/2561
16.30
โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ
1
ประชุมปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพศึกษานิเทศก์ผู้นำการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนาณ
16/8/2561
น.ส.วนิดา ทองเกลี้ยง
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
1105
24/8/2561
08.30
24/8/2561
19.00
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
1
ไปส่งและรับนางสาวละออ จรรยาเข้ากลับจากการเข้าประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก)ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561
14/8/2561
น.ส.วนิดา ทองเกลี้ยง
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
1105
25/9/2561
06.00
25/9/2561
18.00
กรุงเทพมหานคร
1
ไปส่งนางสาวละออ จรรยาเข้าร่วมประชุมสรุปผลการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนโครงการพระราชดำริ สพฐ.
14/8/2561
น.ส.วนิดา ทองเกลี้ยง
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
1105
27/8/2561
06.00
27/8/2561
16.30
โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กทม.
1
ไปส่งนางสาวละออ จรรยาเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการกำหนดหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนโครงการพระราชดำริ สพฐ.
14/8/2561
น.ส.วนิดา ทองเกลี้ยง
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
1105
27/9/2561
08.00
27/9/2561
18.00
กรุงเทพมหานคร
1
ไปรับนางสาวละออ จรรยากลับจากการประชุมสรุปผลการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนโครงการพระราชดำริ สพฐ.
14/8/2561
น.ส.วนิดา ทองเกลี้ยง
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
1105
29/8/2561
08.00
29/8/2561
19.00
โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กทม.
1
ไปรับนางสาวละออ จรรยากลับจากการประชุมปฏิบัติการกำหนดหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนโครงการพระราชดำริ สพฐ.
31/7/2561
นางนิธิวดี ป่าหวาย
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
1105
31/8/2561
05.00
31/8/2561
18.00
โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพ
1
ประชุมวิจัย
14/8/2561
น.ส.วนิดา ทองเกลี้ยง
นายอภิชัย ประจันตะเสน
1105
12/9/2561
08.00
12/9/2561
17.00
สนามบินสุวรรณภูมิ
1
ไปส่งนางสาวละออ จรรยาเข้าประชุมสัมมนาผอ.กลุ่มนโยบายและแผนทั่วประเทศ
14/8/2561
น.ส.วนิดา ทองเกลี้ยง
นายอภิชัย ประจันตะเสน
1105
15/9/2561
08.00
15/9/2561
19.00
สนามบินสุวรรณภูมิ
1
ไปรับนางสาวละออ จรรยากลับจากการประชุมสัมมนาผอ.กลุ่มนโยบายและแผนทั่วประเทศ
14/8/2561
นายบุญเชิด นรมาตย์
นายอภิชัย ประจันตะเสน
1105
21/8/2561
07.00
21/8/2561
16.30
สนามบินดอนเมือง
2
เพื่อให้ น.ส.อรวรรณ ลิ้มธงชัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการบทบาท ผอ.กลุ่มฯ
16/8/2561
นางประไพ ฉายอรุณ
นายอภิชัย ประจันตะเสน
1105
22/8/2561
10.00
22/8/2561
16.00
โรงแรมเดอะพาลาสโซ
1
สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประ้มินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฎกระทรวงประกันคุณภาพ
14/8/2561
นายบุญเชิด นรมาตย์
นายอภิชัย ประจันตะเสน
1105
24/8/2561
07.00
24/8/2561
16.30
สนามบินดอนเมือง
2
เพื่อให้ น.ส.อรวรรณ ลิ้มธงชัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการบทบาท ผอ.กลุ่มฯ
17/8/2561
นางนิธิวดี ป่าหวาย
นายอภิชัย ประจันตะเสน
นข-2280
29/8/2561
08.20
30/8/2561
18.00
โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์,โคกน้อย,คลองสิบสามและโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
5
Boot Camp
17/8/2561
นางนิธิวดี ป่าหวาย
นายอภิชัย ประจันตะเสน
นข-2280
3/9/2561
08.20
3/9/2561
18.00
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วและโรงเรียนน้ำซับ
5
Boot Camp
17/8/2561
น.ส.กาญจนา ขุนทอง
นายเอนก คละจิต
นข-2280
17/8/2561
08.30
17/8/2561
10.30
ร้านสติ๊กเกอร์ อ.เมืองสระแก้ว
1
ติดสติ๊กเกอร์
14/8/2561
นางสาวจิราพร จันทร์แก้ว
นายเอนก คละจิต
1105
17/8/2561
8.00
17/8/2561
12.00
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
2
ให้นายเรือง จันทพันธ์ รองผอ.สพป.สก.1 ไปเป็นวิทยกรบรรยาย ว.21
17/8/2561
นางนิธิวดี ป่าหวาย
นายเอนก คละจิต
นข-1390
21/8/2561
08.20
22/8/2561
18.00
โรงเรียนอนุบาลคลองหาดและโรงเรียนในเขตอำเภอคลองหาด
5
Boot Camp

Copyright 2014 : by Rueng chantapan