เมนูผู้ขอใช้

เมนูผู้อนุญาต

           

เมนูคนขับรถ

 

 

จัดการงานต้อง Login ก่อน

Username:
 
password :สมัครสมาชิก

 

 

 

 

 

โปรแกรม Calendars
   

 

สวัสดีครับ

            โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำหรับท่านใช้ขอใช้รถยนต์ราชการ "โปรดอ่าน"

                   1. ท่านที่ยังไม่มี User Name และ Password ให้สมัครก่อน
                   2. Login ด้วย User Name และ Password ถ้าผ่านจะมีข้อความต้อนรับ
                   3. การขอใช้รถ คลิกเมนู "กรอกข้อมูลขอใช้" แล้วกรอกข้อมูล  เสร็จคลิก "OK"
                   4. ถ้ากรอกผิดจะแก้หรือลบทิ้ง คลิกเมนู "แก้ไขข้อมูล"
                   5. ตรวจสอบรายการขอรถของท่านที่เมนู "ตรวจสอบผลการขอใช้รถ" ถ้าได้รายชื่อคนขับและทะเบียนรถ
                       แล้วให้คลิก "ดู/พิมพ์เอกสาร" แล้ว Print พร้อมเซ็นต์ชื่อส่งอำนวยการ
                       เสนอ ผู้มีอำนาจลงนามอนุญาตจึงถือว่าการขอใช้รถสมบูรณ์ และจะมีเช็คบอกซ์แจ้ง
                 

                

                               ขอขอบคุณทุกท่านครับ

                                                      

                                                                                                   รองเรืองครับ

     

"  

 

 

 


Copyright 2014 : by Rueng chantapan