การบันทึกข้อมูลประจำปี

:: ปีการศึกษา 2558
เว็บรายงานข้อมูล DMC60
เว็บรายงานข้อมูล EMIS
แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
รหัส SMIS/OBEC โรงเรียน

แบบเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2560
-

 
 
 
 

เกี่ยวกับ สพป.สระแก้ว 1

 
 
 
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


 
 
 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดสระแก้ว
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
 
 
 
 
 
 
 
 
Get free counter at Cgi2yoU.com
ผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550
 
 
 
 

Down load

 
 
 
 
 

คอลัมน์ประจำ - แนะนำเว็บไซต์

 
 
 
 

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2560 สพป.สระแก้ว เขต 1

:: ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศรายโรงเรียน
จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

:: ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559

จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศรายโรงเรียน
จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 2559
ข้อมูลครู ปีการศึกษา 2559

:: ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558
จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศรายโรงเรียน
จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 2558
ข้อมูลทะเบียนโรงเรียน ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558

download file excle ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2558

 
 
 
 

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ปี 2558 สพป.สระแก้ว เขต 1

:: ข้อมูลจังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2558

จำนวนนักเรียน จำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนครู จำแนกตามหน่วยงาน

จำนวนสถานศึกษา จำแนกตามหน่วยงาน
ข้อมูลสารสนเทศจังหวัดสระแก้ว ปี 2558

download file excleข้อมูลสารสนเทศจังหวัดสระแก้ว ปี 2558

0
 
 
 

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2556-2557 สพป.สระแก้ว เขต 1

:: ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศรายโรงเรียน
จำนวนครู จำแนกตามเพศ

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกตามเพศ ชั้นเรียน และครู
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปี 2557

1 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2557

:: ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556

จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศรายโรงเรียน
รายชื่อโรงเรียนขยายโอกาส จำแนกตามเพศ ชั้นเรียน และครู

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกตามเพศ ชั้นเรียน และครู
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปี 2556
ข้อมูลทะเบียนโรงเรียนปี 2556

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2556

 
 
 
 

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2553-2555 สพท.สระแก้ว เขต 1

:: ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2553
จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศรายโรงเรียน
ทะเบียนโรงเรียน รายโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 2553
ข้อมูลทะเบียนโรงเรียน ปีการศึกษา 2553

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2553

:: ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554
จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศรายโรงเรียน
ทะเบียนโรงเรียน รายโรงเรียน

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกตามเพศและชั้นเรียน
ตารางสรุปข้ัอมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2554

:: ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2555

จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศรายโรงเรียน
รายชื่อโรงเรียนขยายโอกาส จำแนกตามเพศ ชั้นเรียน และครู

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกตามเพศ ชั้นเรียน และครู
ทะเบียนโรงเรียน รายโรงเรียน

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2555

 

 
 
 
 

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2550 -2552 สพท.สระแก้ว เขต 1

:: ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2550
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2550
ข้อมูลทะเบียนโรงเรียน ปีการศึกษา 2550

:: ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2551
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2551
ข้อมูลทะเบียนโรงเรียน ปีการศึกษา 2551
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2551

:: ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2552
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2552
ข้อมูลทะเบียนโรงเรียน ปีการศึกษา 2552
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2552

 
 

Designed by Sakaeo Education Service Arae 1 Operation Center
Tel.0 3742 5423 E-Mail : skoneict@gmail.com